LÉLEKSZIRMOK – Biztató gondolatok NOVEMBER napjaira…

Harmati Gyöngyi: LÉLEKSZIRMOK – Biztató gondolatok NOVEMBER napjaira…
https://abekessegszigete.blogspot.com/2021/06/harmati-gyongyi-lelekszirmok-biztato_27.html

Saját fotóm: Pipitér…(H.Gy.)

LÉLEKSZIRMOK – Biztató gondolatok az esztendő minden napjára.
NOVEMBER – IMA, láthatatlan kapcsolat Isten és ember között

1.
“A legegyszerűbb tanács ez: beszélj Istennel úgy, mintha itt ülne előtted a széken, vagy éppen
most lépne be a szobába és kérdezné: Mit akarsz tőlem, mit tegyek?” (Theodor Bovet)

2.
“Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok
fel kéréseiteket Isten előtt.” (Szentírás)
3.
“Beszélj Istennel egyszerűen és természetesen, és mondd el neki mindazt, ami szívedet nyomja.
Ehhez nincs szükséged kötött imaszövegre és mások kifejezésmódjára. Beszélj Istenhez saját
szavaiddal. Meg fog érteni téged.” (Theodor Bovet)

4.
„Vonj magadhoz engem, Uram, úgy, mint aki egészen a tiéd! Összes tervemet lábadhoz teszem.

Használj fel engem a mai napon szolgálatodra. Lakozzál bennem, kérlek, hogy minden
munkámat tebenned végezzem!” (E.G.White: Naponkénti feladatunk)
5.
“Azt pedig tudnunk kell, hogy egyedül az imádság minden védelmünk és oltalmunk.
…Ugyan mit gondolsz: minek volt eddig olyan nagy hatása, mi akadályozta és gátolta ellenségeink tervét,
ha a mi oldalunkon vasfalként nem vonult volna fel néhány igaz ember imádsága?” (Luther Márton)
6.

“Te tudod, hogy mi kell nekem, édes Megváltó Istenem. Add meg, ami jóra visz, még ha nem kérem is.
Te tudod, hogy mi árt nekem, édes Megváltó Istenem. Ne add azt, ami bajba visz, mégha naponta kérem is! Ámen.” (Gyermekima – felnőtteknek is)

7.
“Az országot néha jobban megvédi az imádság, mint a fegyverek.” (Gárdonyi Géza)

8.
“Istenem! Nem fárasztalak cifra szavakkal, kérlek hallgasd meg egyszerű kérésem.
Ha küldesz Áldást, Megelégedést, Egészséget, Napi kenyeret az több, mint
elegendő, s több, mit megérdemlek. Ámen! ” (Harmati Gyöngyi: Egyszerű ima)
9.

“Menekülés a földi valóságból  e szörnyű valóságból a mennyei valóságba
menekülés Őhozzá akinek mindenki drága (talán) még én is.” (Árvai Emil: Az ima)

10.

“Van, aki nem tud imádkozni, az Istenhez nincs egy jó szava. Van, aki úgy tud imádkozni,
hogy nem jut szóhoz az Úr maga. Van, akit imája fölemel, bejut az égi trónterembe;
béke és boldogság tölti el, erőt kap hitre, szeretetre.” (Árvai Emil: Imádkozni)

11.
“Nincs egyetlen ima sem – még ha remegő ajakról hangzik is -, nincs egyetlen könnycsepp sem
– mégha titokban hullik is -, amelyhez Isten Lelke le ne hajolna.” (E.G.White)
12.
“Mennyei Atyám: nem kérek tőled sem egészséget, sem betegséget, sem életet, sem halált,
Csak azt az egyet kérem: te határozd meg, mikor legyek egészséges és beteg, te határozd
meg, milyen legyen életem sorsa és halálom. Legyen minden a te dicsőségedre! Te tudod
mi a jó! Te vagy Uram; tedd, amit kívánsz! Adj vagy végy el: de segíts, hogy mindig akarjam
azt, amit te!” (Blaise Pascal imája)
13.
“Ha hittel fordulunk Istenhez, minden könyörgésünk eljut Hozzá, amikor áldást kérjük, higgyük, hogy meg is kapjuk és köszönjük meg Istennek az áldást. Azután abban a tudatban végezhetjük munkánkat, hogy áldását akkor érezzük majd, amikor a legnagyobb szükségünk lesz rá.” (E.G.White)

14.
“Az igazi imádsághoz pedig az a komolyság kell, hogy érezzük nyomorúságunkat, mégpedig olyan nyomorúságot, amely szorongat és arra kényszerít, hogy kiáltsunk, sikoltsunk segítségért. akkor magától szól az imádság, úgy ahogyan kell…Isten tehát nem is azért akarja, hogy nyomorúságodat és kívánságod elpanaszold, mintha Ő nem tudna arról, hanem azért, hogy szíved fölgerjedjen arra, hogy egyre buzgóbban és egyre többet kérj, és szélesre nyisd és tárd ki köpenyedet, hogy sokat kapj.”
(Luther Márton)
15.
„Kavics vagyok, kalács legyek. Add meg Uram. Ámen.” (Lev Tolsztoj imádsága)
16.
“A mennyei kórusok himnuszán át is hallja Isten a leggyengébbek jajszavát is. Amikor a belső szobánkban feltárjuk szívünk vágyait, amikor az úton járva felfohászkodunk, szavaink a világegyetem Urához jutnak. Lehet, hogy emberi fül nem hallja, de nem hull vissza a csendességbe, az élet zaja sem nyomhatja el. Semmi sem fojthatja el a lélek sóvárgását.” (E.G.White)
17.
“Az imádság a lélek lélegzetvétele.” (Simon András grafikusművész)
18.
„Uram, adjad, hogy rövid életem minden napja nékem nevezetes és drága legyen. Adj kedvet,
bátorságot és erőt, hogy mindennap valami hasznosat és jót cselekedjek, hogy ne vesszen
örökségemből egy nap sem. Távoztasd el tőlem a hiúságot, az ártalmas fényűzést, a mérges
hízelkedést, a megvetendő zsugoriságot. Adjad, hogy nyelvem az igazságot mondja és védje,
adj reménységet és alázatosságot, hogy a véghezvinni valókat végezhessem. Míg nappal vagyon,
addig akarok munkálkodni, mert eljön az éj, hol senki nem dolgozhat.” (Népi imádság)
19.
“Uram, Azokra az emberekre gondolok, Akiket valamiért nehéz szeretnem. Segíts, hogy ne úgy bánjak velük, Ahogy ők bánnak velem, Hanem úgy, ahogy Te bánsz velem. S a világot így formálja át a szeretet. Ámen.” (Rövid ima, Ismeretlen szerző)
20.
“Ha sorsom néha megtapos s bú fogja szívem át, elmondok egy csodálatos igéjű mély imát.
Megnyugtató, áldott varázs árad belőle rám, s gyógyít a szent vigasztalás, míg mondogatja szám.
S egyszerre nem fáj semmi sem, gond és bú nem sebez, sírok, hiszek s nehéz szívem oly könnyű,
könnyű lesz. (Lermontov: Imádság)
21.
“Uram, segíts nekünk, mindig emlékezzünk arra a napra, amikor megismerkedtünk,
és megszerettük egymást! Segíts mindig meglátni a jót a társamban és segíts, hogy közösen
tudjuk megoldani gondjainkat. Segíts kimondani egymás iránti érzéseinket, és tudjunk bocsánatot kérni egymástól. Uram kezedbe adjuk házasságunkat! Ámen.” (Házastársak imája, Ismeretlen szerző)
22.

“Erőt kértem az Úrtól – s Ő nehézségeket adott, melyeken megedződtem. Bölcsességért 
imádkoztam – és problémákat adott, melyeket megtanultam megoldani. Előmenetelt óhajtottam
– gondolkodó agyat és testi erőt kaptam, hogy dolgozzam. Kértem bátorságot – és Isten veszélyeket adott, melyeket legyőztem.  Áhítottam, hogy szeretni tudjak – és kaptam az Úrtól bajba jutott embereket, akiken segítsek. Kegyes jóindulata helyett alkalmakat kaptam a jóra. Semmit sem kaptam, amit kértem, és mindent megkaptam, amire szükségem volt. Imádságom meghallgatásra talált.” (Egy meghallgatott imádság, Ismeretlen szerző)

23.
Uram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom, csak erőt kérek a hétköznapokhoz.
Taníts meg a kis lépések művészetére! …Őrizz meg az élet elszalasztásának félelmétől!
Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt, amire szükségem van! Taníts meg a kis
lépések művészetére!” (Antoine de Saint-Exupéry: Fohász, részlet)
24.
“Az élet egyetlen – ezért vedd komolyan! Az élet szép – csodáld meg!
Az élet boldogság – ízleld! Az élet álom – tedd valósággá! Az élet kihívás – fogadd el!
Az élet kötelesség – teljesítsd! Az élet játék – játszd! Az élet vagyon – használd fel!
Az élet szeretet – add át magad! Az élet titok – fejtsd meg! Az élet ígéret – teljesítsd!
Az élet szomorúság – győzd le! Az élet dal – énekeld! Az élet küzdelem – harcold meg!
Az élet kaland – vállald! Az élet jutalom – érdemeld ki! Az élet élet – éljed!”

(Teréz anya: Az élet himnusza)
25.
“Az ima egy olyan különleges szolgáltatás, mely a legkedvezőbb tarifacsomaggal, nulla percdíjjal
éjjel-nappal hívható. A láthatatlan vonal vonal végén mindig türelmesen, együttérző szeretettel
meghallgatnak.” (Harmati Gyöngyi)
26.
“Isten előtt minden személy külön egyéniség, ezért nem lehet az imádságnak egyetlen módja.
Minél egyszerűbb az imánk, annál őszintébb, és szívből jövőbb, annál jobb lesz.
A zsoltáros ezt mondja: Csendesüljetek el, és ismerjétek el, hogy Én vagyok az Isten.
( Gerard W. Hughes)
27.
°Az imádságnak nincs ” tudományos” értelme. De ez a tudomány szegénysége, nem az imáé.
Az igazán nagy tudósok jól ismerik az ima jelentőségét. (Müller Péter)
28.
“Kisgyermek koromban nem értettem, miért csak az emberekért kell imádkoznom. Miután édesanyám lefekvés előtt megpuszilt, magamban kiegészítettem az esti imát egy általam kiötölt fohásszal valamennyi élőlényért.” (Albert Schweitzer)
29.
“Uraim imádkozzunk! Nagy kort értem meg, s minél tovább élek, annál inkább világossá válik előttem, hogy az emberek ügyeit Isten kormányozza.” (Benjamin Franklin)

30.
“Bizonyos gondolatok olyanok, mint az imádság. Vannak pillanatok, amelyekben – akármilyen a testtartásunk – a lélek térdre borul.” (Victor Hugo)

Az idézeteket összeválogatta: Harmati Gyöngyi, a Békesség szigete blog szerkesztője

 Árvai Márta: Illés imája c. festménye…Pecznyík Pál: Mi az imádság?

Az imádság: hívő ember lélegzetvétele; érte szíve Isten iránt, hálával van tele.
Az imádság: égbe szálló mélységes hódolat; Istenünkkel a legbensőbb, szent, titkos kapcsolat.
Az imádság: beszélgetés, őszinte, gyermeki; Atyával, ki a gyermekét, áldja és szereti.
Az imádság: a lélek szerve, amellyel lélegez; imádság nélkül a lélek, elsorvad, vége lesz!
Az imádság: lelkünk szárnya, mely felfelé emel; Isten trónja elé suhan, s eléje térdepel.
Az imádság: csodás ének, lelkünk szép éneke; miért nincs a szívünk mindig, ily énekkel tele?
Az imádság: betegeknek esdő, mély sóhaja; Isten a sóhajt is hallja, s nem veti el soha.
Az imádság: lelki fohász, Istenhez, kit szeret; aki Fiát áldozta fel, minden bűnös helyett!
Az imádság: földi kérés, válasz rá mennyben van; Atyánknál, kit válaszáért, imádunk boldogan.
Az imádság: hálaadás a sok szépért, jóért; mellyel Atyánk betölt minket, Fia váltságáért!
Az imádság: csodás oltár, melyen áldozhatunk; hálaáldozattal azért, amit ad hű Urunk.
Az imádság: felelősség, mert felelős vagyok; azokért, kiket imámban, szívemben hordozok.
Az imádság: emberekhez lehajló szeretet; imádságban ölelhet át szívem, bús szíveket.
Az imádság: vallástétel, merjük hát vallani; Megváltónknak Jézust, aki meg is tud tartani!
Az imádság: lelki szemünk, amellyel láthatunk; már láthatjuk égi hazánk, melyet ád hű Urunk!
Az imádság: felemelt kéz, s míg felemelve van; bűnünk felett, világ felett, győzhetünk boldogan.
Az imádság: mély hódolat, hű Teremtőnk előtt; alázatunk, ha őszinte, Szentlelkével betölt.
Az imádság: bűnvallomás, ha bánt, kínoz a bűn; ki őszintén bánja bűnét, azon megkönyörül!
Az imádság: alázatos bűnbocsánat kérés; kinek Isten megbocsátott, nincs már abban félés.
Az imádság: megbékülés égi Teremtőnkkel; aki békére törekszik, minden gyermekével.
Az imádság: már e testben, drága benső élet; hűséges imádkozókra vár, az örök élet!

LÉLEKSZIRMOK – teljes könyv:
https://abekessegszigete.blogspot.com/2021/07/harmati-gyongyi-lelekszirmok-biztato_31.html

“LÉLEKSZIRMOK – Biztató gondolatok NOVEMBER napjaira…” bejegyzéshez 6 hozzászólás

 1. Kedves Gyöngyi! Csodálatos! Szívből gratulálok! Szeretettel Edit

 2. Kedves Gyöngyi!

  Tetszéssel olvastam “imádkozó” soraid. Van egy olyan mondás, hogy zuhanó repülőgépen nincs ateista. Az a bajunk, hogy kérni akarunk, nem pedig elfogadni Isten ajándékát. Aki ez utóbbira képes, az megtanult bővölködni és szűkölködni is, ahogy mondja Pál apostól.

  Szeretettel: Rita🍁

 3. Kedves Edit!
  Köszönöm szépen, hogy elolvastad. Örülök, hogy elnyerte tetszésedet.
  Szeretettel kívánok békés napokat: gyöngyi

 4. Kedves Mária!
  Köszönöm szépen a látogatást és kedves szavaidat is.
  Szeretettel kívánok békés napokat: gyöngyi

 5. Kedves Gyöngyi! Nagyszerűen összeszedett gondolatok! Köszönöm, hogy olvashattam! Szeretettel Edit

 6. Kedves Gyöngyike! Jó Hozzád betérni, megnyugvást hozó gondolatiságú oldaladon
  időzni. Igényes, szép válogatás.
  Mária

Szólj hozzá!