Biztató gondolatok az esztendő minden napjára…. DECEMBER – AGAPÉ, a keresztről sugárzó világosság…

Harmati Gyöngyi: LÉLEKSZIRMOK – Biztató gondolatok DECEMBER napjaira…
A békesség szigete: Harmati Gyöngyi: LÉLEKSZIRMOK – Biztató gondolatok DECEMBER napjaira… (abekessegszigete.blogspot.com)

Saját fotóm: Golgotha virág… (H. Gy.)

Biztató gondolatok az esztendő minden napjára…. 
DECEMBER – AGAPÉ, a keresztről sugárzó világosság…

1
“Ha a teremtett lények teljesen megérthetnék Istent és teremtett műveit, akkor nem fedeznének fel újabb igazságot, többé nem növekednének az ismeretben, nem fejlődne szívük, lelkük és gondolkodásuk. Isten nem lenne többé a legmagasabbrendű, és miután az emberek elérték az ismeret és teljesítmény legfelsőbb határát, többé nem haladhatnának előre. Hála Istennek, nem így van! Isten végtelen. Őbenne van a bölcsességnek és ismeretnek minden kincse. Az emberek az örökkévalóságon át kutathatnak és tanulhatnak, mégse meríthetik ki az Ő bölcsességének, jóságának és hatalmának kincseit.” (E.G.White)

2.
“Ha visszanézünk nem egy olyan napra, eseményre, amitől más összeomlott volna, amitől más fel – vagy lebukott volna: mi őrzött meg minket az összeomlástól? Az, Akinek a Lényéből már befogadtunk valamit, s áradni, hatni hagytuk magukban – az Isten irántunk való szeretetét.” (Gyökössy Endre)

3.
Az irgalmasság a szeretetnek azt a fokát jelenti, amikor azt a viszonzástól teljesen függetlenül gyakoroljuk a méltatlanok, sőt még az ellenségeink iránt is. Az irgalmasság nem a cselekedeteknél kezdődik. Mély, belső együttérzés a végső forrása. Az irgalmas szamaritánus is “könyörületességre” indult, amikor nemcsak éppen rávetette szemét arra az idegenre, aki az útfélen össze-vissza verve feküdt, hanem beleképzelte magát a helyzetébe. Együttérzés, megértő beleérzés nélkül nincsen irgalmasság. Az irgalmas lelkületű ember sem gyűlöletet, sem megrovást nem táplál magában a másik ember iránt. Ha adott esetben mégoly nagy is a felelőssége bűnéért, áldozatnak tekinti őt, és legfőképpen annak. Szánalom ébred szívében iránta. Nem pillanatnyi elhatározás folytán, hanem ez a szokása: “Irgalmas szemű”. Együttérzés a szívben, együttérzés a tekintetben, majd a szólásban és a cselekedetben.
(Dr. Reisinger János)
4.

“Aki bocsánatot kér, abban új élet sarjad. Aki megbocsát, az új életre szül. A megbocsátás a viszonzást nem váró, (ön)gyógyító szeretet magasiskolája, a lelki méregtelenítés legbiztosabb útja. Nehezen járható keskeny ösvény a boldogság felé. Ne sokat várakozz!”
(Simon András grafikusművész)
5.
“A természet tele van meghittséggel. Megbújó pici virágbimbók, levelek oltalmában meghúzódó hajlatok, virágszirmok titkos rejtekei, bogármenedékek apró barlangjai, az állatkölykök anyjukhoz és egymáshoz  odafészkelődő kedves bizalma – mindezekben Isten szeretetét láthatjuk.” (Szabó Attila)
6.
“A szeretet nem áll meg, hogy számolgasson, megéri-e. A szeretet nem áll meg annál a pontnál, amelyiknél még mértéktartóan adhat. Az isteni, mindent átható szeretet mindent odaad, amivel csak rendelkezik, és soha nem számolja az árat. A számolgatás nem lehet része semmiféle szeretetnek sem.” (William Barclay)
7.

“Még ha minden emberi kötelék megszűnik is, ha barát baráthoz hűtlen lesz, ha az anyák megszűnnek gyermekeiket szeretni, ha az ég és a föld elmúlnak, Isten hozzánk való szeretete soha meg nem változik.” (Ellen G. White amerikai, keresztény írónő.)
8.
“Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Szentírás)
9.
“A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik a szemérem ellen, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszságot, Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal; Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem fogy.” (A szeretet himnusza, részlet)
10.
“Ha a saját civilizációjától, felhőkarcolóitól, műanyagjaitól, rakétáitól és áltudományától megrészegült ember kijózanodik (márpedig ki fog józanodni), újra felfedezi, hogy minden, de minden dolog közepe az AGAPÉ! Az Isten szeretete. És elsiratja majd a gyűlölet és a szeretetlenség századait.” (Gyökössy Endre)
11.
“Minden ütésed, átkod Hiába ellenem. Szörnyű a fegyverem: Megbocsátok.”
(Illyés Gyula)
12.
“A kereszten válik láthatóvá a legjobban Isten szeretete, az AGAPÉ. Ott materializálódott. Ég és föld között, emberi testben ott függ az AGAPÉ. Nem a szögek tartják, hanem a szeretet.” (Gyökössy Endre)
13.
“A szeretet örökké él, nincs kezdete, nincs vége… a szeretet révén ismeri meg az ember az Istent és emelkedik fel az égig.” (Liviu Rebrenau)
14.

“Amikor az Istent elhagyta az ember, akkor a szeretetet is elhagyta. Ezért képtelen boldogan élni. Ezt az elveszett szeretetet keresi, és ha nem találja meg, be nem vallott nyomorúságában pótolni igyekszik az űrt. Amit hiányként magában hordoz, azt mással akarja helyettesíteni. A pótszerek egész raja veszi körül: alkohol, pénz, szenvedélyek, élvezetek, mámor, amelyek mind illúziónak bizonyulnak, az embert kielégíteni nem tudják, mert az embernek nem valami hiányzik az életéből, hanem valaki. Maga a szeretet, az Isten. Az ember éltető elemét hagyta el, amikor az Istent elhagyta. Láttál-e már halat szárazon? Még lélegzik, kapkod levegő után, egy darabig még kínlódik, míg végül kimúlik. Ez az ember sorsa is. Előbb vagy utóbb, öregen vagy fiatalon megfúl szeretet hiányában. Isten az embernek nem ezt a sorsot szánta. Ha kiestünk éltető elemünkből, vissza lehet kerülni oda ismét.” (Visky Júlia)
15.
“Isten irgalmas szeretete… belénk helyez valami jót önmagából, hogy gyarlóságaink, hibáink ellenére is szerethetők és elfogadhatók legyünk.” (Simon András)
16.
“Egy embert szeretni azt jelenti, hogy olyannak látjuk, amilyennek Isten gondolta.” (Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij)
17.
“Az önfeláldozás a fáradtságot nem ismerő áldozat; a szeretet mértéke.” (Müller Péter)
18.
“Isten szeretetében az a különleges, hogy több milliárdnyi ember között is mindegyikünket meg tud ajándékozni az egyediség tudatával.” (Hans-Joachim Eckstein)
19.
“Szeretni tehát nem jelent mást, mint állandó tanulási folyamatban élni…A szeretet művészetének elsajátítása a Mester példáján keresztül, őt követve lehetséges egyedül.A szeretet legmagasabb foka az, ha valaki hajlandó az életét áldozni azért, akit szeret. A gyermekéért, a szüleiért még csak vállalja valaki a halált, de már a barátaiért nem. Az ellenségéért pedig ki halna meg? Jézus megtette, ő meghalt értünk, az ellenségeiért. Mi hol tartunk ebben a tanulási folyamatban?” (Soós Attila)
20.
“A gazdag magyar nyelv ilyen szépen fejezi ki az egyik ember más-voltát a másikhoz mérten. – Tűrjétek el egy-MÁSt. -Tartsatok ki egy-MÁS mellett.
– Nézzétek el egy-MÁSnak azt, amit szeretnétek megváltoztatni.
– Hallgassátok meg egy-MÁSt. – Fogadjátok el egy-MÁSt.
Fogadjátok el MÁS-nak, fogadjátok el MÁS-ként. Fogadjátok el MÉGIS!
Ez az indokolás nélküli, isteni, önzetlen szeretet.” (Gyökössy Endre)
21.
“Szeretni annyit jelent, mint adni, ezzel örömöt szerezni másnak, minden alkalmat megragadni, hogy bús arcokon mosolyt lássak, terheit hordozni  egymásnak… Embert szeretni így kellene. Szeretni annyit jelent: magamat adni. A teljes szeretet: én-emet feladni. Krisztust követni így kellene. Feladni akaratomat, ízlésemet, az indulatokat, érzületet, és akkor bennem is megszülethet az AGAPÉ – az isteni szeretet Így szeretett Isten: adott, nem kért, hanem Jézusban önmagát adta a világért.” (Fejszés András: Szeretni)
22.
“Isten rajtad: végtelen könny, Isten benned: végtelen mosoly.” (Weöres Sándor)
23.
“Mikor elhagytak, Mikor a lelkem roskadozva vittem, Csöndesen és váratlanul Átölelt az Isten.” (Ady Endre: Az Úr érkezése, részlet)
24.
“Én is világot hódítani jöttem s magamat meg nem hódíthatom, csak ostromolhatom nehéz kövekkel, vagy ámíthatom és becsaphatom. Valaha én is úr akartam lenni; ó bár jó szolga lehetnék! De jaj, szolga csak egy van: az Isten, s uraktól nyüzsög a végtelenség.” (Weöres Sándor)
25.
“Fut az ISTEN az ember után, mert mindent lát, és szánja nagyon, guruló szívét csakhogy elérje, hogy fut utána, hull bele vére! Ott fut az utcán, ott fut a téren, egész világon, sok ezer éven, sok mérhetetlen, megérthetetlen, keresztre írott szenvedésen át, hulló Igével, kiontott vérrel, viszonozatlan mély szerelmével
fut az ISTEN az ember után…” (Füle Lajos versrészlet)
26.
“A golgotai kereszt az a gerenda, melyen az élet hajótöröttjei a földi lét hullámverésén át a mennyei partra menekülhetnek. A keresztyénség középpontja a kereszt, és a kereszt értelme a közbenjáró kegyelem. – A kereszt a kegyelem győzelmi lobogója. A kereszt világitótorony, mely a vihartól hányatott irányt mutat a biztos révhez. Aki nem látja a keresztfán Krisztus kiengesztelő áldozatát, az hiába néz a keresztre. – Jézus a keresztről és a kereszt által lépett trónjára. A keresztről szóló beszéd a gonoszság ellen viselt hadjáratnak leghatásosabb fegyverneme. – Aki a keresztről prédikál, hadat üzen a sötétségnek. A kereszt az atyai házra kifüggesztett lámpa, mely világit, hogy a tékozló fiak hazataláljanak.” (Spurgeon)
27.
“A természetes emberi szeretet tárgya szépségétől, jóságától függ. Azokat választjuk barátunknak, akik kedvesek hozzánk, tetszenek nekünk. Abba leszünk szerelmesek, aki kiegyensúlyozott, értelmes és vonzó. Elfordulunk a csúnyától, a középszerűtől, a tudatlantól, a bántó tulajdonságokkal rendelkező személyektől. Az agapét viszont nem a tárgyában rejlő szépség vagy jóság kelti életre.” (Sarkadi Nagy Pál)
28.
“A szeretet az egyetlen, ami tékozlás útján gyarapszik.” (R.R.Huck)
29.
“A szeretetnek nem azzal kell törődnie, hogy vajon viszonozzák-e, inkább azt kell keresnie, aki rászorul. de ki szorul rá jobban a szeretetre, ha nem az, aki maga is minden szeretet nélkül, gyűlöletben él? Ki méltóbb tehát a szeretetre, ha nem az ellenségem, hol magasztalják gyönyörűbben a szeretetet, ha nem az ellenségeim között.”
( Dietrich Bonhoeffer)
30.
“Akik Istent szeretik, minden javukra van, még a tépés, még a szaggatás is. Finommá, lággyá teszik az elkérgesedett emberi lelket, a szeretetnek olyan mélységét és erejét hozzák felszínre, amelyet e nélkül el sem lehet képzelni.” (Gyökössy Endre)

31.
Szilveszterkor lépjük át az új év küszöbét, s az elmúlás szomorúságán átragyog az újrakezdés mosolya. A szilveszteri „hangulat” nagyon is összetett valami, s kivált az a hívő számára. Hála és remény, számadás és tervezgetés, mulatság és komolyság, bánat és öröm találkozója a szilveszteri „tizenkettő”. Az egyetlen ünnepünk, mely túlmutatva önmagán az egész esztendőt felidézi bennünk. Szilveszterre azt is mondhatnánk, hogy magának az Időnek ünnepe, magának a titokzatos földi Időnek a megszentelése. Épp ezért sokszor az az érzésem, hogy rosszul ünnepeljük. Tulajdonképpen csendben, szinte hallgatózva kellene fogadnunk, mint valaki a hóesés kezdetét lesi, vagy a csillagok neszére figyel, vagy mint a gazda, ki az éjszaka csendjéből a vetés növését szeretné kihallgatni. A Szilveszter mégis a féktelen, a karneváli öröm órája lett, s mintha emögött az öröm mögött még ma is valamiféle pogány szív dobogna. Nem csoda aztán, ha újév napja sokak számára a kijózanodás szürke szomorúságával egyenlő. Pedig gyönyörű alkalom az igaz derű s tegyük hozzá: a földi öröm számára. Mert valóban az: „földönjáró” ünnep, s ezt a „földi mosolyt” nem is szabad megtagadnunk tőle. Tizenkét óra van. Az éjszakában most fejezte be körforgását a Föld, s most kezd egy újabb égi kör írásába. Fejünk fölött, mint forgó kristálygömb, a csillagos egyetem. De a mi szívünk e pillanatban egyedül Övé, e csodálatos mozgás, múlás és érkezés Uráé. S ezt ne feledjük el a legharsányabb szilveszteri zsivajban se: véghetetlen csendben és szelíden Isten most hajtja át csillagnyájait az óesztendőből az újesztendő mezőire. (Pilinszky János)

Az idézeteket összeválogatta: Harmati Gyöngyi, a Békesség szigete blog szerkesztője

Árvai Márta: Golgota c. festménye…

Harmati Gyöngyi: Ötödik dimenzió

Megmérheted milyen magasak a fák, a hegyek,
a katedrálisok, melyek az eget ostromolják csúcsaikkal.
Megmérheted milyen hosszúak a csermelyek, a folyók,
melyek körbekanyarogják a földet, az éltető vizet hordozva.
Megmérheted milyen szélesek házad alapjai, asztalaid,
múlandó tárgyaid, amiket készítesz magadnak.
Megmérheted a perceket, órákat, napokat óráiddal,
de az időt sem megállítani sem visszafordítani nem
áll hatalmadban, könyörtelenül elmúlik veled vagy nélküled.
Az idő feltartózhatatlanul hömpölyög életóceánunk
gyakran viharos és néhol csendesedni látszó habjain.

Igen, ezeket mind megmérheted, de valójában nem
jelentenek többet, mint létezésed puszta paramétereit.
Mondd mi az ami értelmet ad a tér és idő szövevényes
hálójában vergődő villanásnyi kis életünknek?
Négy dimenzió szűkre szabott keretei között mozgó
lelkünk belső sivárságát, lelki éhségét mondd mi is olthatná?
Az AGAPÉ, az ötödik dimenzió, a keresztről kétezer
éve feltartóztathatatlanul áradó önfeláldozó szeretet,
mely a világokat teremtő Istentől időtlenül száguld
a végtelen terek csillagporos ösvényein mifelénk.
(Efézus 3: 18)

S.D.G.

LÉLEKSZIRMOK – teljes könyv:
https://abekessegszigete.blogspot.com/2021/07/harmati-gyongyi-lelekszirmok-biztato_31.html

Szólj hozzá!