SZFÉRÁK 5. folytatás


4. légköri gyűrű 1. szféra


Boldog szellemek szférája és oktatási helye. Önkéntes testet öltések, gyógyító tudomány, gyógyító erő, ellenhatás; a fejre hat. Déli szél, a Vénusz és a Bika befolyása alatt.
E 4. gyűrű szellemei nem állnak többé vezeklőkként a törvény által követelt testet öltések alatt; ha újra testet öltenek, az önkéntes misszióvállalás. Az a képességük és alkalmuk is megvan, hogy utazásokat tehetnek a bolygókra.
Nem szükséges, hogy az ember a Földön orvos legyen, hogy e szférát elérje; azokat a könyörületes szellemeket foglalja ez magában, akik humánusan működtek és az emberiség szenvedéseit gyógyítani törekedtek. Csodálatos dicső szféra ez! A mi Urunk Megváltónk sokszor felkeres itt minket és a legmagasabb szellemek eljönnek ide, hogy oktassanak, és magasztos dolgokra tanítsanak. Semmiféle bűn vagy nagyobb hiba ide be nem juthat. A magasabb bölcsesség előttünk fel lévén tárva, megtanuljuk az alázatosságot és megismerésünket gyarapítjuk a tökéletes szeretet tana által. A szellemek önkéntes újra testet öltésekre mennek innen a Földre kisebb küldetésekkel, vagy felfedezésekkel a gyógy tudomány terén. Olyan emberek, mint Mesmer, Hahnemann, Mathei, Frank Ágoston Herman ebből a szférából mentek le. Itt szorgalmasan tanulják a növénytant és a gyógyító tudomány minden ágát. Azért a növényvilág is csodaszép és gazdag; éppígy a folyók és ásványforrások is. Jótékony befolyások mennek innen a Földre és az embereknek különösen idegeire hatnak, ellenálló erőt is kölcsönöznek ezek a befolyások a betegségekben.

Hahnemann szellem közleményei

Az orvosi tudomány a halál lefolyásával még mindig nem foglalkozott alaposan.
Krisztus ismerte az újra életre keltő erőket is, amiknek mozgató erői nem csodák, hanem csak természeti törvények, de az emberek azokat nem ismerik, de nem is fordítottak fáradtságot arra, hogy kikutassák; legkevésbé az orvosok, mert ők csak szereikkel akarnak hatni és a magnetizmust, valamint minden szellemi erőt tagadnak, anélkül, hogy azt megvizsgálnák.
A legkisebb diszharmóniának a testben megvan a visszahatása a szellemre éppúgy, mint a szellem diszharmóniájának a testre. Kölcsönhatásban élünk; kölcsönös kicserélődés az élet örök menete kicsiben úgy, mint nagyban. A szellemnek és lelki testének nincs feltétlen szüksége egészséges testre, hogy benne működhessék, mert nagyon sokszor törvény szerint kell beteges testi szervezettel egyesülnie.
A szellem mindent háromféleképpen érez: szellemileg; idegtestileg és testileg. A testi élet rögtöni elvétele a kivégzéseknél vagy más gyilkosságoknál nem jár minden állati élet rögtöni megszűnésével; ez az élet még tovább tart, míg csak az idegtest teljesen el nem válik az anyagi testtől. Az idegéletnek ki kell magát tombolnia, míg a szellemet végleg elengedi a testtől. Ennek igazságát bizonyítják az akasztott emberek arcfintorgatásai és a végtagok önkéntelen rángatódzásai, ha például a csatában fejüket ágyúgolyó hirtelen leszakítja. Ezért a háború, a kivégzések és mindenféle emberölés nagy igazságtalanság nemcsak az emberiség ellen, hanem a szellemek ellen is.
Tehát a megöletés háromszoros kín, – égbe kiáltó bűn, mert az Isten által berendezett természet törvénye ellen van. És az ember az, kit a teremtés koronájának neveznek, ilyet tesz.
Nézzétek az állatokat, viaskodnak ugyan, de csak egyik faj a másik ellen, azonos fajhoz tartozók nem ölik meg egymást, de az emberek, a keresztények igen.

Szellemek közleményeiből sokszor halljuk, hogy mily nehezen válik meg gyakran a szellem a testől és hogy némelyek évszázadokon keresztül testüknél időznek. Sok szellem nézi teste feloszlását és szeretettel csügg még csontjain is. Az egyiptomiak, kik királyaik művészi bebalzsamozással, mint múmiát évezredeken át meg tudták őrizni, ezzel szellemi célt kötöttek össze. Ez az egyiptomi papok titka volt, kik a legmagasabb mágia tudományának voltak birtokában. A papok a szellemet a múmiába vissza tudták hívni és azt pillanatokra feléleszteni.

Tattenbach szellem közleménye

Na, végre levegőhöz jutottam? Tattenbach Arnulf Mária született az Úrnak 1306. esztendejében örömhónap /május/ l8. napján, meghalt az Úrnak 1390. esztendejében böjtelő havának /február/ 27. napján. Nagyon öreg voltam akkor, azóta még sokkal öregebb lettem.
Abban az időben, amikor én éltem, Gonobise össze nem volt hasonlítható a mai Gonobitzcal; más erkölcsök, más emberek, mert minden megváltozik idővel. Jer velem együtt ide, régi vártornyomba, tekints le és meglátod, mit vitt véghez az idők folyása. A most házakkal megtűzdelt hegység, sötét, zord őserdő volt, a völgy posványos, hatalmas tölgyerdő három nagy tóval, nagy nádassal, melyben mindenféle madár élt. A kedves gólya, meg az erdők díszes hattyúja volt nyári vendégünk. Nem voltak utak, csak sötét sövény. Alant a völgyben szegény halászok laktak, akik pontyot halásztak. Bent az erdőben a szarvasok és őzek sokaságát őrizték a vadászok. Dicső élet volt!
Cilly, a régi város már állt derék grófjával, kinek vitézségét a lovagjátékban és háborúban jól ismerték. Köbel várában élt egy lovag, a kemény Aldarich. Ez a lovag a nagy vadon közepén, bevehetetlen szikla tetején lakott. Büszke vára gyakran üdvözölte az enyémet, többször láttuk egymást. Erről a lovagról sok borzasztó históriát tudok. Hogyan zárt el sok olasz kereskedőt, elvéve minden javukat és utoljára vízbe ölte őket. Sok csontvázat találtak akkor a vár sötét föld alatti börtönében, amikor a Cilly grófok a gonosz Aldarichot legyőzték és láncra verve várukba vitték, ahol ő, ki egykor oly gazdag volt, gyalázatos halállal halt meg. Nem volt hites felesége, csak sok szeretője. Várát földi lerombolták.

Múlnak az évszázadok, bizonyára nevetséges voltam minden címer, sisak nélkül, de szilárdul itt maradtam, az én kedves váramon és a régi helyemtől nem akartam megválni. Míg éltem, szerettem az erdőt, feleségemet, gyermekeimet, boromat, muzsikusaimat, erős váramat és kastélyomat, apródomat és paripámat.
Láttam feleségemet, szelíden, szeretettel hívott a szellemek országába. De nem, lovag voltam mindig itt Tattenbachon és az is maradok.
Azután pusztulás, háború következett, az unokák vitézek voltak, vágták a törököt, a pogányt és én itt ültem, s láttam mindent, örültem és dicsőítettem az Istent.
Azután jött a művelődés, rátették a kezüket az erdőre, a kősziklára, lassanként leomlott a váram és kastélyom is, de sokáig tartotta magát, mert itt állott Tattenbachnak vénségében is erős és legyőzhetetlen ura a vár szelleme.
Nézd! Ködfátyolban ott jön feleségem és gyermekem fény veszi őket körül és hívnak. Hát még ismertek és vártok rám több száz esztendő óta is? Édes szelíden susogják: a szeretet hű, soha nem múlik el. Örömünnepem van. Egész szeretetemmel kedves feleségemet vettem körül és együtt egy nagy csillagba mentünk, az Úrnak egyik hajlékába. Egy fényes angyal vezetett bennünket egy szép várba, a lovagkorba, amilyen az én koromban volt, itt láttam szüleimet is. Azután eljöttem még egyszer ide, az én régi váramba, hogy elbúcsúzzam tőle; mert már többé sohase látom.

Dicső angyal – koszorúval a kezében – fényt, szeretetet és erőt osztogatva leng tova az űrben. A koszorúból virágok hullnak, melyek az erények jelképei. Az angyal a koszorú felét a Földön az emberek közt osztotta szét. Minden leejtett virágnak ki kell fejlődnie, hogy ismét egyesülhessen az angyal mennyei koszorújával, mint dicsfénye, glóriája minden nemes szellemnek. Tövis nélkül nincs rózsa, megpróbáltatás és szenvedés nélkül nincs erény, nincs győzelem.
Aki a porban és piszokban elveszti virágát, üres kézzel jön át, nem egyesülhet a tiszta érzületekkel, de akik virágaikat megőrizték, öröm és boldogság az osztályrészük.

4. légköri gyűrű 2. szféra

Magnetizmus, szellemi adományok, médiumok. Hat a napidegdúcra, – álmot okoz. A Hold és Oroszlán befolyása alatt – északi szelet hoz.
Ez a szféra a negyedik légköri gyűrű temploma; annak minden szelleme itt gyűl össze, hogy a tisztán látó szellemek tanításainál és látomásainál jelen legyen. Itt Isten lényéről, még teljesen ismeretlen dolgokról, más világokról és napokról kapunk oktatást. E szféra arra hívatott szellemei által értesülünk folyton a Földön lévő szeretteink sorsáról, mert látnoki tekintetük minden szférán keresztül hatol. Ők figyelmeztetnek minket, ha a hozzánk tartozókat veszély fenyegeti és módot nyújtanak a segítségre. Ők médiumi képességeket visznek a Földre.

Előttünk áll egy ismerős, aki 40 éve hagyta el a Földet. Lépjünk a gyászoló házba. Az apa halt meg legszebb férfikorban. Fiatal özvegye és hat gyermeke állja körül a ravatalt és mind sírnak, zokognak.
Az özvegy felkiált: Ó Istenem, miért vetted el ily korán hű férjemet? Őt, aki egyedüli támaszunk, aki oly jó és igaz volt?
Ernő a szellem folytatja. Hosszú és fájdalmas betegség után már vártam a halált, de a remény még nem aludt ki bennem. Mint keresztény, mindent Istenemre bíztam. A haláltusa bekövetkeztekor elbúcsúztam enyéimtől, megköszöntem hű feleségemnek szeretetét és ápolását, megáldottam gyermekeimet és kértem őket, hogy szilárdan tartsanak össze. Ekkor már kivágyott szellemem a fizikai szenvedésből, s eljött hozzám Isten küldötteként boldogult Henriette nővérem, aki segített az utolsó harc küzdelmében. Mikor öntudatra ébredtem, Henriettet sugárzó angyalként láttam magam előtt, aki mosolyogva így szólt hozzám: Megszabadultál a földtől.
Igen, meghaltam, válaszoltam, és mégis élek. Hogy vannak feleségem és a gyermekeim? Először is rájuk gondoltam a túlvilágon.
Bízd Istenre és higgy! – szólt Henriette.
Megnyugodtam kis időre, hisz fáradt voltam és elragadtatással hallgattam a szellemek édes énekét.
Testvér! Szóltam, én itt pihenek, és semmit nem teszek az enyéimért? Ez nem helyes! Meg akarom a szeretteimet nézni, vezess hozzájuk!
Még nem, monda Henriette, még gyenge vagy, várd meg az idejét. Imádkozzál és tanulj.
Szavai érthetetlenek voltak előttem, türelmetlenségem és vágyam fokról fokra növekedett. Nagyon heves természetű voltam, a nyugalom elviselhetetlenné vált, a Földre akartam menni! Ekkor egy szürke alakot pillantottam meg, aki intett s én odamentem. Jöjj, a Földre akarsz menni? Elvezetlek.
Indultunk. Előbb légrétegeken mentünk keresztül, mint valami nagy országúton. Sok alak jött-ment, néhányan ujjongva lebegtek a Földről, másokat fényalakok vittek és néhányan nagy fáradtsággal vánszorogtak felfelé. Akik a Földre mentek vagy fényalakok voltak, vagy gyermeklelkek, vagy szökevények, mint én. Melyik országba akarsz menni? – kérdi kísérőm. Ausztriába, válaszoltam.
Elértük a biztos talajt. Utazásunk alatt észrevettem, hogy alakom sűrűbb lett, úgy néztem ki, mint utolsó nagy betegségem előtt. Természeti törvény ez – világosított fel kísérőm.
Feleségem mellett álltam, gyermekeimnél. A gyötrődés, hogy ott állok, és nem tudom magam észrevehetővé tenni, igen fájdalmas volt. Nem tudtam megmondani: hogy mennyire szeretem őt, a gyermekeket nem tudtam jóra inteni. Rosszul ütött ki minden. Három évet töltöttem a földön, igyekeztem az embereket jó irányba terelni, de süket fülekre találtam. Aztán síromhoz mentem, keservesen sírtam. Istenem! Könyörögtem, végy magadhoz, nincs mit keresnem többé a Földön. Nővérem jött értem és jóra intett.
Ezután egy boldog időszak következett. Meglátogattam a magasabb szellemi szférákat, ahol Krisztus, a Megváltó tanít. Tanultam Jánostól, Páltól, sok magas szellemtől és bölcs vezetőt adtak mellém, kinek örömmel engedelmeskedtem. Szelleméletemben az első naptól mostanáig mindig egy hang csengett a Földről felém, legidősebb leányom hangja, aki mindennap imádkozott értem, ezt sohasem felejtette el; ez jólesett nekem. Vezetőmtől mindig értesültem enyéim sorsáról, de nem az én feladatom volt őket vezetni. Leányom médium lett, aminek nagyon megörültem, boldoggá tett, ránézve pedig áldássá vált. Az én feladatom az lesz, hogy minden gyermekemet a Földről elhozzam, a halálban segítségükre legyek, és őket szellemi lakóhelyükre vezessem. Némelyiknél nehéz feladat vár rám.

4. légköri gyűrű 3. szféra

Az oktatókat és tanítványokat foglalja magában. Békét hoz. A szív szerveire hat. Jupiter és Rák befolyása alatt. Keleti szél.
Összeköttetésbe kerülünk Baader nevű tanító szellemmel, aki kérdéseinkre válaszolni fog. Ime ezek közül egy pár:
Megcáfolható-e tudományos alapon az istentagadás? Az ateizmust minden tudományos alap nélkül vitatják, nem alapszik semmiféle pozitív, tudományos alapon, tehát csak állításnak vagy filozófiának tekinthetjük, mit a logika már milliószor megcáfolt és a szaporodó szellemi kinyilatkoztatások tudományosan is meg fognak cáfolni.
Az emberek bűnei azt bizonyítják-e, hogy Isten őket nem tudta vagy azt, hogy nem akarta jobbakká teremteni? Az emberek bűnei a szellemek engedetlenségét és bukását bizonyítják. Isten csak tiszta, a tökéletesség elérésére képes és szabad akarattal felruházott szellemeket teremtett; a szellemek maguk süllyedtek le, de Isten szeretete ismét tisztává teszi őket.
Laknak-e a Jupiteren? A Jupitert tökéletesebb és jobb emberek lakják.
Az ember az állattól származott-e? Az ember nem az állattól származott; lényegileg embernek teremtetett, úgy, mint az állatok az állatországból, a növények a növény országból, az ásványok az ásvány országból keletkeztek.
Van-e ezeknek az országoknak lelkiviláguk? Igen, mert az életerő élteti és alakítja azokat.
Az ima meg tudja-e változtatni Isten akaratát? Nem. Az ember nagyon kicsinyesen gondolkozik Isten akaratáról, sokszor maga szeretné sorsát irányítani és olyan dolgokért könyörög Istenhez, melyek nem rejlenek Isten akaratában. Az isteni akarat bölcs és igazságos, az embernek bíznia kellene benne. Az imának segítő, gyógyító ereje van, és ezeket az erőket vonzza.
Van-e elég médium a földön, hogy ugyanazokat a közleményeket egyszerre többnek adjátok le? Igen, ez megtörténik. Ha a szellemi irodalmat és elterjedését figyelemmel kíséritek, sok médium egybehangzó közleményére akadsz. De a világ nem barátja a szellemi tüneményeknek. Krisztus a leg csodálatra méltóbb dolgokat művelte és azt mondták, hogy az ördög szállta meg.
Szabad-e Máriának Jézus születése titkát leleplezni? Az emberek előtt ez titok és csoda, mert a szellem magasabb törvényeit nem ismerik. Krisztus e magasabb törvények szerint született egy szűztől a Földön.
A kínaiak őskorában nem Laotse-king volt-e a legfennköltebb és legmélyebb értelű kutató, az ő tana nem isteni kinyilatkoztatás volt-e az emberiséghez? Valóban az volt! Laotse isteni követ volt, magas missziószellem, isteni kinyilatkoztatásokat és igazságokat hozott az emberiségnek; kár, hogy elfelejtik.
Változik-e a világegyetem? Csak Isten abszolút változhatatlan, minden más változik a világegyetemben és a természetben. De az ember ne akarjon mindent tudni, míg csak arra a fokra nem jut, hogy magasabb tudományt megérthessen. Mit használ, ha neked most elmondjuk, hogy a Föld, a Vénusz, a Hold, a Mars egykor egy világ volt, hogy ez a világ kaotikus forrongás következtében széjjel löketett és hogy az életelemek azután a bolygókat képezték. Sokat tudnánk nektek beszélni róla, de minek? Mesének tartanád, mert bizonyítani nem tudnánk. A Mars és a Vénusz lakói sokkal előrehaladottabbak.
Nem nyilatkozik-e sok törvénytelen szellem? Sajnos, nagyon sok. Ezért mondta Jézus: „Vizsgáljátok a szellemeket, beszédeikről és tetteikről ismerjétek meg őket!”
Hogyan űzze el a médium az ilyen szellemeket? Csak imádsággal, jósággal és türelemmel. A szellemekkel való közlekedés lehet áldás, lehet átok egyaránt. Áldás, ha mindent Istenre építettünk, ha a médium és környezete a hitet és a szeretetet krisztusi értelemben gyakorolja. Átok, ha pénzszerzéssé, a kíváncsiság kielégítésévé, színházzá válik.

4. légköri gyűrű 4. szféra

Tudomány. Idegerőt és keleti szelet hoz. Jupiter és az Oroszlán befolyása alatt.
E szféra, mint valami dicső egyetem, amelyben magasabb szellemeket oktatnak. Ez valóban előkészítő fok magasabb világok és kiképzési fok azok számára, kik a Földre a valódi tudományt hozzák.
Máris itt van régi barátunk, akivel, örömmel üdvözöljük egymást.
László: Mily boldog vagyok, hogy itt a békének e dicső birodalmában láthatlak. Tudod, hogy mily kínos, hosszú betegségben haltam meg a Földön, amihez még a vakság is hozzájárult, minden keresztényi hitemet elő kellett szednem, hogy Istenbe vetett bizalmam meg ne rendüljön. Már most élvezem a békét. Itt a szellemek milliói által lakott birodalomban a vizsgálódásnak és oktatásnak egyik pontján tartózkodom. Bolygókörben mozgunk a Nap körül, így pillanatok alatt oly utakat teszünk meg, ami a Földön évekig tartana. Innen nézve a mindenség felséges. Látjuk a fénysugarakat, a vibrációkat, a fénysugarak spirálköreit, színeit, millió lenyomatukkal és képeikkel; így látok mindent, ami a Földön végbement és végbemegy, ezek a legszebb képek, de sokszor borzasztók is. A folytonosan testet levető és testet öltő szellemcsoportokat is nagyszerű megfigyelni, hogyan jön és megy mindegyik másképp. Látok lelki princípiumot a virágokba, a növényekbe, az ásványokba, az állatokba szállni. Az anyagi halál pillanatában az élő átváltozva, új alakot éltetve bukkan elő. Hiszen nincs halál, megsemmisülés, minden újra feltámad. Ha a Földről tiszta szellemek szállnak fel, lelki princípiumot hoznak magukkal további fejlődés és kiképzés céljából; épp így visz magával a tiszta szellem tiszta lelki elemet, ha a Földön testet ölt. Ezért tudnak a jó szellemek olyan áldás dúsan hatni, a gonosz szellemek pedig pusztítólag. Az ember fluid- és ódköre állatilag és növényileg van éltetve, a fény is miniatűr növénykéket, porszemecskéket, gombácskákat, a legfinomabb növényélet parányait tartalmazza. Némely dolog, mit a tudósok a nagyító lencse segélyével apró állatnak tartottak, idővel még jobb lencsék segítségével a fény- és sugárnövények egy fajának fognak bizonyulni. A megromlott levegő betegséget, járványokat idéz elő. Mi a megromlott levegő? E növénykék és állatkák bomlása.
Látom és tanulmányozom az emberek egymásra való hatását.
Amikor rokonszenvezel valakivel, szeretetet, barátságot érzel. Amikor a szellemek megértik egymást, az egyik parány a másikhoz simul.
Az ellenszenvnél és a gyűlöletnél taszítja minden egymást; az állatkák megölik és elnyelik egymást, a növénykék megmérgezik, megrontják egymást, az erők megzavarása, a fluidok és nedvek romlása áll be, amikor a szellemek ellenségesen találkoznak egymással! A haragnak rettenetes hatása van a lelki ódkörre!
Minden bűn pusztítóan és mérgezően hat, különösen az iszákosság, durvaságra ösztönöz, minden egyes állatkát örvény ragad magával, minden növényke megperzselődik, megmérgeződik, a szellem maga le van nyűgözve, az ösztöni, lelki élet uralkodik egyedül.
A legkülönbözőbb állatkák, parányok, növénykék seregeit, eleven górcsövi lényeket látok, melyek a levegőben, a fényben, az éterben mozognak! Valóban, mi mindent lélegzenek be és ki az emberek. Miért rossz szagú a beteg lehelete? Mert benne az állatkák és növénykék rothadtak és betegek.
A dolgok lelke /a bennük rejlő lényeg/ láthatatlanul van jelen és fenntart minden láthatót. A láthatatlan halhatatlanság élteti és tartja fenn a látható anyagot.

4. légköri gyűrű 5. szféra

Az ód. Gyógyítása hat a gyomorra. Szél nincs. Vénusz és Halak befolyása. Segítő szellemek.
Baader Ferenc szelleme: Ez főleg a delejes és villamos erők és ód fény szférája. E szférából származnak olyan férfiak, mint Edison, Reichenbach. A delejes és villamos erők tűzkemencéjében vagyunk, annak ód fényével. Itt lehet polaritásokat tanulmányozni. Innen a szellemek fluidjai segítségével áramok mennek a Földre, amelyek egészséget visznek. A mozgató erőknek nagy készülékei segítségével itt sajátságos fény működik, a mozgásnak és beszédnek olyan módját /telefon/ létesítve, melynek segítségével a Vénusz és a Mars bolygó lakóival közlekednek. Az ód segítségével hozzák létre a fényhatásokat is. Az ód képes világítani, mint a Nap, beszélni, mint száz hang, énekelni és összhangzatosan zenélni. E fény jótékony sugarait az 1. 2. és 3. gyűrűbe küldik, hogy ott világítsanak. Az ód mozgató erejével itt a járásra és lebegésre találmányt készítettek, amit majd annak idején az egyik szellem a Földre visz. A gondolat gyorsaságával – mint segítők – mennek innen a szellemek az első három gyűrűbe és a Földre, ha sürgős segítés szükséges.
A villamosság ereje megdönthetetlen tény a Földön, valamint a magnetizmusé is, habár ez utóbbi még majdnem felfedezetlen; mindkettő az ód fénynek, az ódnak gyermeke Az ód meghatározása nehéz, mert hiányzik hozzá az emberi kifejezés.
Mindennek, ami van és él, van ódfénye, ódrezgése; szellemnek, léleknek, ásványoknak, növényeknek, állatoknak, fáknak, virágoknak stb. A felfedezések folyamán az ódnak más nevet fognak adni; az ód molekulákból és parányokból áll, rezgésekben és hanghullámokban nyilvánul, megjelenésében világosság.

4. légköri gyűrű 6. szféra

A jók lakhelye és a béke otthona. Békét hoz a Földre. Jupiter és az Ikrek befolyása.
Baader Ferenc szelleme: Ezt a szférát mennyországnak nevezhetnénk, ez a béke és a jóság birodalma; innen mennek a béke szellemei a földre, hogy az emberek szívét jóra indítsák. Sokan jönnek ide olyanok, akik a földön sokat szenvedtek.

4. légköri gyűrű 7. szféra

A Vénusz befolyása és védelme, az akaratra hat, előkészítő fokozat az újra testet öltésre.
Baader Ferenc szelleme: A Napnak a földi légkörbe való áramlása és a földből való kiáramlása következtében gőzök keletkeznek, melyek fényállatkákat és parányokat foglalva magukban, a mikrokozmikus világok magvait képezik, melyek a nehézkedés és körforgás törvényét követik. Ez csavarkörben /spirál/ hét légköri gyűrűt képez a Földtől a Napig. A gőzökben hólyagocskák vagy sejtecskék vannak, melyek parányokat vagy fényállatkákat, de egyszersmind a földképek tükörképeit is magukban foglalják.
E légköri gyűrűk az erő és hatványozás törvénye alatt állnak; ezért a Földhöz legközelebb levők a leganyagiasabb gyűrűk, az attól legtávolabbiak pedig a legszellemiebbek. A légköri gyűrűkben van annak az iskolája, amit az embernek a Földön kell tanulnia. A legtöbb találmányt előbb a légkörben készítik el a szellemek és csak azután hozzák a földre. E szférában három osztály, három szellemi rangfokozat van. Az első előkészíti magát az 5. légköri gyűrűbe való belépésre; ezek a szellemek felcserélik lelki testüket és egy fokkal tisztábbak lesznek. A második osztály előkészíti magát az újra testet öltésre. A harmadik osztályban vannak a szenvedésektől megváltó szellemek, akik a haldoklóknak segítenek, és őket légkörükbe viszik. E szellemi szférából szép intelmek jutnak hozzánk, ezek közül itt közlünk néhányat

Héra szellem intelmei: Nem érdem Istent a jó sorsban szeretni, szeresd Őt akkor is, mikor kérésedet megtagadja. A csüggetegség nem méltó az istenhívő emberhez. Jobb a kellemetlen dolgokat egykedvűen fogadni, mint azokon felháborodni. Ami ránk van mérve, el kell azt hordoznunk, ha nem akarjuk is. Minden szomorú dolognak megvan a jó oldala is, amit Isten ismer egyedül. A megpróbáltatásokat és szenvedéseket, amiket el kell viselned, magad szerzed magadnak. Valóban fáj az embernek, ha az bántja, akit szeret; az a megbántás, amely közömbös embertől ered, csak bosszant.
Husz János mondja:”Szabad az út Istenhez, nem akadályoz abban sem korlát, sem dogma. Egyszerű az út Istenhez pompa, zene és dal nélkül. Isten mindnyájunknak Atyja, nem az egyik vagy másik egyházé, egyik vagy másik papé, egyik vagy másik emberé, hanem azé, aki az Ő akaratát cselekszi.”
Isten a legfőbb bölcsesség és szabadság, és a legfőbb törvény: a szeretet.

Forrás:
SZFÉRÁK a Föld és a Nap között
Közli: Ágoston szellem, Báró Vay Adelma médium útján
Kiadja a Szellemi Búvárok Pesti Egylete

Összeállította: Farkas Viola

“SZFÉRÁK 5. folytatás” bejegyzéshez 8 hozzászólás

 1. Kedves Viola!

  Itt jártam, olvastalak. A nálam sokkal hozzáértőbbek okos hozzászólásait is elolvastam. Érdekes volt.

  Judit

 2. Kedves Viola!
  Köszönöm a munkádat!
  Nagy érdeklődéssel olvasom,"újraolvasom"!
  Gondolkodom…!
  Szeretettel: Terézke

 3. Kedves Tudós Keni Barátom!

  Mindig alig várom, hogy olvashassam értékes hozzászólásodat. Örülök, hogy egy az ízlésünk és ez a hely tetszik Neked is. A magasfokú értekezésedhez nem tudok mit mondani, csak csodálom a tudásod. Elárulhatom viszont, hogy a következő két részben sok Asztrológia lesz, és egyre több IGAZSÁGOT fedezel fel, mert hát onnan jön le minden. A pszichológia is a szellemtanból származik, csak az emberek csinálták, de ugyanezek megtalálhatók a Bibliában is.
  Remélem én is, hogy még itt sokszor találkozhatunk
  Áldást Békességet kívánok és jó egészséget az Új Évre szeretettel: Viola

 4. [b][i][color=#cc0066][center][u]Drága Violám ![/u][/center]

  — Végigolvastam ám nagy érdeklődéssel az egész kivonatot,melyek közül természetesen nekem is ez a legutóbbi szféra tetszett meg a legjobban.
  — Örültem az elején amikor megláttam hogy a Vénusz és Bika jelentései hasonlóak az Asztrólógiai kutatások megsegítésében is.
  — Én ugyanis az 5. ház lakója vagyok eredetiben az Oroszlán házában, de a jegyem mégis itt Mérleg, az Aszcendensem pedig Bika… a 7. házamban az eredeti érleg helyén a Jupiter bolygóm, aminek szintén a Vénusz bolygó a vezérlője…
  Sőt az 5. Házamban van a Vénuszom a Napom, a Neptunusz is, ami a Vénusz egy sokadik hatványa is egyvben, mint a Marsnak a most éppen uralkoró Vízöntő jegy Uránusza is…

  — Mint már írtam is neked a kb.4000 éves kaldeusi féle Asztrológia a 10 bolygójával, 12 jegyével és 12 házával és ezek egymásra levő fényszöghatásaival alkotnak egy tisztább képet.
  — Én ennek segítségére egy egyén vizsgálatánál használom még a tenyérvonalak elemzését is,- és a grafológiát, mint a kézírás tudományát,
  — Nagyon jól kiegészíti ez a három szemlélet egymást és – sok tévedhetőséget kizár az összehasonlításukban.

  — Minden írásodban én is felfedeztem valami olyan belső érzést, mintha én ezt mind tudnám, pedig nem lehet igaz, de olvasottságom,
  széleskörűsége következtében valahol ezek a gondolatok és történések már más fotmában mások által is meg vannak írva, a filpzófiában, a természettudományokban, a psichológiában. – és az egyháti tanításokban is némiképpen.

  — De eddig, mit Te is írod nem juthattam el, de még a tudósok sem, meg az orvosok sem, mert sok minden még feltáratlan titokként vár megfejtésre, vagy éppenséggel felfedezésre..

  — Tudnék hosszan írni Neked erről a témakörről, pláne az Asztrplógia, – mint egyre elfogadottabb intuitíve tudomány szemszőgéből. és volt tapasztalataim és meglátásaim alapján, de nem akarom elvenni a kegyeredet, hiszen amit én most válaszul most Neked írtam, az mind csak szerény tudásom részeredményeinek összesége, ami tévedéseket ugyanúgy tartalmazhat, mint igazságokat….

  — Köszönöm Neked, ezt a nagy és kiválóan nagy figyelet igénylő összeállítást, amelyből akik kicsit konyítanak a lényeg felé – sok mindent megérthettek belőle !

  — [u]Áldás és békesség legyen Veledaz Új Évben is !
  [/u]
  — Nagyon nagy baráti szeretettemmel – lehetünk itt még együtt remélem sokáig – és tovább !

  [center]Barátod ! – keni -[/center]

  [/color][/i][/b]

 5. Kedves Eszter!
  Nagyon örülök, hogy áttanulmányoztad ezt a hosszú részt is.
  Érdekel az "üzenet" Édesanyád részéről és ha érzed, akkor biztosan Veled van és segít Nektek mindenben. Ma épp nagy munkában voltam/vagyok , egy varrást kell befejeznem, ami régen itt áll, de a fájós kezeim miatt egy éve még a tűt sem tudom nagyon fogni, most kezdem próbálgatni. Végre, lelkiekben elkészültem és anyámhoz imádkoztam, hogy segítsen /Ő jó varrónő is volt/. Segített!
  A gépmunkát a súlyát, meg tudtam varrni. A befejezést egy-két délelőtt elvégzem.

  Így van, a 4. körgyűrűből már nem kötelező a vissza születés, mégis jönnek, könyörögve nagyon sokan, mert itt van a Földön valamelyik szerettük, akiket igazán innen tudnak segíteni, áldozatok árán.

  Vidám Szilvesztert és Boldogabb Új Évet kívánok szeretettel: Viola

 6. Kedves Viola!
  Nagyon örülök én is, hogy elérkeztünk a szebb, jobb szellemvilágba. Rengeteg érdekes dolgot olvashattam, néhányat emelnék ki közülük. Először is egy fantasztikus könyvben valahol már találkoztam ezzel a ténnyel, hogy bizonyos fejlődési szint után már nem kötelező visszatérni a Földre, legfeljebb küldetésként. Ott úgy olvastam, hogy Jézus is így tért vissza, hogy segítse a bűnben, tudatlanságban élő embereket.
  Nagy hatással volt rám az a rész, ahol egy szellem meséli, mennyit szenvedett, vakság is sújtotta, mire megváltotta a halál. Próbára tette a sok megpróbáltatás Istenbe vetett hitét is. Édesanyámnak is nagyon nehéz élet és nagyon keserves, hosszú, szenvedésekkel teli halál jutott. Érzem folyamatosan, hogy itt van velem, de nem tudunk kapcsolatot teremteni egymással, ez így van jól. Ettől függetlenül már "üzent" nekem és a családnak is, majd elmesélem, mert hihetetlen, de megtörtént.
  A családfő is visszavágyik családjához írásodban, de már nem tudja irányítani őket, befolyásolni cselekedeteiket.
  Végül nagyon megérintett, hogy hiába kérjük Istent, hogy például nyerjünk a lottón, ha Isten ezt nem így akarja, akkor sohasem fogja teljesíteni ezt a kérésünket.
  Az intelmeket nagyon jogosnak tartom és próbálom betartani természetesen kisebb-nagyobb sikerrel, de igyekszem.:)
  Köszönöm munkádat! Sok szeretettel Eszter

 7. Köszönöm Zsuzsanna, hogy itt jártál.
  Örülök annak, hogy ismerősnek tűnik egy pár részlet, hisz a nagy igazságok a sejtjeinkben vannak, kell, hogy ott legyenek, hisz Isten gyermekei vagyunk. Ilyenkor sajnálom, hogy csak ennyit írtam ki, de így is hosszú lett.
  Köszönöm, elolvastam a privát üzenetet. Kívánok Neked megnyugvást és BOLDOG ÚJ ÉVET.
  Szeretettel: Viola

 8. Kedves Viola!

  Egyszer már jártam itt néhány nappal ezelőtt, de akkor nem volt időm (és talán kedvem sem) végigolvasni ez az összeállítást. Nagyon érdekes dolgokat közölnek ezek a szellemek. Sajnálattal olvastam, hogy vannak gonosz szellemek is, s ezt készséggel el is tudom hinni. Kár, hogy egyes emberek cselekedeteit sokszor ők irányítják, és ezért keserítik meg ezek az emberek a körülöttük lévők életét. A legjobban az utolsó bekezdés fogott meg, (és természetesen nagyon egyetértek ezekkel a gondolatokkal):"Nem érdem Istent a jó sorsban szeretni, szeresd Őt akkor is, mikor kérésedet megtagadja. A csüggetegség nem méltó az istenhívő emberhez. Jobb a kellemetlen dolgokat egykedvűen fogadni, mint azokon felháborodni. Ami ránk van mérve, el kell azt hordoznunk, ha nem akarjuk is. Minden szomorú dolognak megvan a jó oldala is, amit Isten ismer egyedül. A megpróbáltatásokat és szenvedéseket, amiket el kell viselned, magad szerzed magadnak. Valóban fáj az embernek, ha az bántja, akit szeret; az a megbántás, amely közömbös embertől ered, csak bosszant."
  Nos, erre a bekezdésre gondoltam. Ezeket én már sokszor átgondoltam magamban, számomra azért is figyelemre méltó, mert eddig nem olvastam ezt az összeállítást, és ezt a bizonyos fenti bekezdést sem, de mintha minden szava ismerős lenne számomra.
  Ebből a bekezdésből külön kiemelném ezt a néhány sort:
  "A csüggetegség nem méltó az istenhívő emberhez. Jobb a kellemetlen dolgokat egykedvűen fogadni, mint azokon felháborodni. Ami ránk van mérve, el kell azt hordoznunk, ha nem akarjuk is."

  Külön privátüzenetben elküldöm ezzel kapcsolatos gondjaimat, itt nem szeretném taglalni, részletezni.

  Köszönöm, hogy olvashattam.

  Üdv.: Torma Zsuzsanna
  :):):)

Szólj hozzá!