SZFÉRÁK 6. folytatás5. légköri gyűrű 1. szféra
A Jupiter és a Bika befolyása alatt. Gondolatvilág és értelem felfedezések.

Héra: E gyűrű 1- szféráját olyan szellemek lakják, kiknél az értelem túlsúlyban van, s akik az ember gondolkozására hatnak. Az itteni szellemek főleg a fény hatását és a hang erejét tanulmányozzák. Ők az igazság képviselői és a hamis nézetek kiirtói. E gyűrű szféráiból a szellemek más bolygókba utazhatnak, és közlekedési eszközöket állítanak elő a bolygók és e szféra között.
Ebből a szférából a Földre olyan férfi fog születni, aki közvetlen érintkezést fog létesíteni a szellemek és emberek között.

Intelmek és bátorítások
Hubertus szellem /1870/: Bízzál Istenben! Legnehezebb napjaidban is csak Őrá bízd magad. Működésed nehéz a materializmus és türelmetlenség ez idejében. Kövesd Krisztus példáját az önmegtagadásban. Ti mindnyájan, kik magatokat szellemhívőnek valljátok, legyetek Krisztusnak jó és hű követői. Az a szeretet, mely nem meri az igazat megmondani, nem a valódi szeretet. A szeretethez nemcsak szív, hanem értelem is szükséges. A szigorú ítélet igazságtalan, de az elnézésnek is az okosság határain belül kell maradnia. Távolítsatok el a szeretetből minden tétovázást; ne féljetek fájdalmat okozni, mondjátok ki bátran az igazságot Isten és a szeretet szent ügyének dicsőségér, amelyért küzdötök. Ne féljetek ellenségeitektől, engedjétek át őket Istennek.

Jónás szellem nyilatkozata:
Buzdítja a médiumot, hogy a szegények és betegek iránt szeretetet gyakoroljon. A gyógyító erő isteni adomány, Isten azokat ruházza fel szellemi adományokkal, akik azokat az egyszerűség és hit szellemében keresik. A tiszta szív és a szilárd hit az isteni dolgok és erők mélyebb ismeretére jut, mint a fennhéjázó tudós, kinek feje művekkel és értekezésekkel van tele. Engem is tudósnak hívtak az emberek, és mily csalódás ért halálom után! Mily sokat tanultam azóta és teljesen beláttam, hogy az a tudományosság, mely nem Istenből indul ki, hiú, értéktelen, csonka mű.
Az emberek kételkednek a legfenségesebb igazságokban: Istenben, a halhatatlanságban, a szellemekkel való közlekedhetésben. Gyakorold gyógyító erődet hittel és szeretettel Isten iránt. Ki végzett csodásabb gyógyításokat, mint Krisztus és az ő apostolai? Tanultak ők gyógyítani? Nem! De volt mindenható hitük és szeretetük.
A szellem erősebb minden húsnál és testnél, csak munkába kell azt szólítani. Hadd növekedjék benned Isten kegyajándéka és az Ő ereje nyilvánulni fog rajtad és általad.

5. légköri gyűrű 2. szféra
Felfedező utazók. A Vénusz és a Rák befolyása, Erélyt és kitartást hoz.

Héra: Ebből a szférából született Kolumbusz a Földön. Az itteni szellemek szeretnek utazni, felkutatják a Földet, a szférákat és a bolygókat. E szférából két szellem fog a Földön testet ölteni, mint új területek felfedezője. Az egyik felfedezi az összeköttetést az északi sarkkal a Golf-áramon át, a másik Közép-Afrikában nagy oázist fedez fel, gyönyörű termékeny országot, ahol egy fehér néptörzs lakik, amely Osirist és Isist imádja. Ezek a felfedezések a jövő évezred elején történnek meg. Mindazok, akik a felfedező utazásokra nagy hajlammal bírnak és arra még életük veszélyeztetésével is készek, ebből a szférából jönnek.
Két jó barát következik, Nándor és Frigyes, akik utazást tettek a Vénuszba.

Nándor: Kedves Médium! Frigyes és én nagyszerű utat tettünk a Vénuszba, mely annyira különbözik a földi fogalmaktól, hogy leírására nem találok szavakat. Frigyes azonban valóságos tudományos lexikon és tudása egyre szaporodik.
Frigyes: Jó, megkezdem: Felemelkedünk a levegő éterébe a Vénusz felé, ez természettörvény. Egyenesen járni a folyton forgó földtekén, szintén természettörvény. Az ember csak megy, mi meg emelkedünk.
Engedd meg, hogy előbb magamról mondjak egyet-mást. Csak az emberi test levetése után éreztem magam igazán ”én”-nek; megismertem magamat és múltamat, átgondoltam életemet és a különböző szerepeket, miket eljátszottam; ahogy a művész minden szerepében más-más egyéniség és az előadás végeztével lesz ismét önmaga. Nem minden szellem tud egyformán visszaemlékezni, én azonban minden korábbi testet öltésemre visszaemlékeztem. Felkerestem az országokat, a helységeket, ahol egykor éltem és felismertem az embereket és szellemeket, kikkel érintkeztem. A szellemnek megvan ez a visszaemlékezése, de az embernek nem szabad meglennie, hogy szerepéből ki ne essék és mily gyakran megtörténik mégis, hogy a testet öltött szellem öntudatlanul visszaemlékezik korábbi szerepére.
De térjünk utazásunkra. A földi légkörben a tovalebegés pompásan ment; megszabadulva az emberi tüdőtől, szabadon szívtuk be az étert. A Vénusz fel spirálkörben haladtunk. A Föld ellipszis pályáján keresztülhaladva, különféle fluidikus áramokkal találkoztunk. Magunkba szívtuk a szükséges életelemeket és felszereltük lelki testünket a tovautazásra. A Földet már csak kis csillagként láttuk alattunk és Nándor nem tudott betelni a csodálkozással.
Nándor: Ó, mily dicső volt a színpompa a légkörben! Lila, aranysárga és rózsaszín, azután a söétkék sávok és a millió csillag, mely világokká alakult, amint felfelé emelkedünk. Bepillantás volt az Isten nagyságába, mely a legmélyebb imádatra ragad minket. „Mily hatalmas és nagy vagy Te Istenem és Teremtőm!”
Frigyes: Igen, észrevettem Nándor megindultságát, hallottam ujjongó énekét; ő a Teremtő alkotásaiban csodálta, én pedig törvényeiben. A rotáló lélekelemek egész rétegeit átbarangoltuk: Nem lát minden szellem egyformán; észrevettem, hogy a szellemek belső értelmük szerint jól, vagy kevésbé jól látnak. Gyönyörködtem a fényállatkák, a monadok, a molekulák miriádjaiban, melyek a légkörben keringenek és az atomok körül életet keltenek.
Nándor: És a pompás virágok, melyek élnek és mozognak, mintha fluidból készültek volna, melyek átlátszók, fenséges illatot árasztanak, és mennyei színpompában gyönyörködtetnek. Azután a szép és jó szellemek, kikkel találkoztunk, akik a légkört átszelik.
Frigyes: Ó, a költő! Én az egészet inkább tudomány szempontjából vizsgáltam. A parányok folytonos vonzása és taszítása, a fluidok keringése és a légkörök egymásba ömlése rendkívül érdekes látvány.

A Vénuszt éppúgy, mint a Földet hét légköri gyűrű veszi körül, amelyen át kellett hatolnunk, csak azután érhettük el magát a bolygót. A viszonyok a Vénuszon, általában az élet, sokkal kitűnőbb és civilizáltabb, mint a Földön. Lakói sokkal szebb emberfajhoz tartoznak, vallásuk általában a tiszta istenhit, de felekezetekre oszolva. A természet fenséges, üde és viruló, sok növényt és fát megcsodáltam, aminőt a földön még nem láttam. A léghajózás tökéletes közlekedési eszközt képez, légnyomású pályák is vannak; A Vénuszon általában nem a gőzt alkalmazzák erőnek és mozgató eszköznek, hanem a levegő és a hang nyomását.
Szép városok vannak a Vénuszon. Hibátlan és fenséges stíl látható minden építésükön; különösen a kertek meseszépek. Úgy látszik, a tudomány is sokkal előrehaladottabb, mint a Földön, különösen a csillagászat. Az Istenben és a szellem halhatatlanságában való hit és a szellemvilággal való közlekedés ott megállapított tény. Azt az embert, ki ezekben nem hinne, vadembernek tartanák. Sajnos, nem tartózkodhattunk sokáig a Vénuszon, nem bírtuk ki a levegőjét, azután a törvény, meg a mi földlégköri szféránkhoz köt minket.

5. légköri gyűrű 3. szféra
Természettudósok és csillagászok. A Nap és az Oroszlán befolyása alatt. A Földön életre kelti a lángészt.
Ebből a szférából küldték ki a Földre Galileit, Newtont, Ticho de Brahet és minden híres csillagászt s általában minden Istentől megáldott nagy tehetséget; itt kutatnak és tanulnak, hogy aztán a Földet tudományukkal gazdagítsák.

Iris szellem nyilatkozata. Rátok nézve, emberek, a Nap mindent jelent. A Nap a Föld élete, nélküle nincs tenyészet, nincs termés s ti a világosság királyának hívjátok és a Nap mégiscsak szolga, szolgája egy másik nagyobb napnak. A világegyetemben az örök világosságnak egy központja van: Isten. Őbelőle árad minden élet, minden erő, angyalai és a kiválasztottak az örök világosságnak ebben a központjában élnek. Alkotó erejénél fogva Isten mindenüvé elhat és az egész világegyetemben mindenütt jelen van, és kormányozza az egész világmindenséget.
A ti Földetek a bűnhődés, a megpróbáltatás, nem pedig az üdülés helye, de Isten ott is jelen van. A Nap bolygórendszeretek megvilágosodott, megjavult és jó szellemeinek gyülekező helye. A Napból hozzátok nemcsak világosság és élet jő, hanem jó szellemek is, kik az embereknek szellemi világosságot hoznak. Szellemibb élet ébredésével a Föld és a Nap között harmónia jöhetne létre, amelyet most még a zavaros, tisztátalan szellembefolyások olyan gyakran megzavarnak.
A gonosz szellemek ártalmas befolyásukkal sötét korongként a légkörben a Föld és a Nap közé helyezkednek, ami a Földön rettenetes elemi folyamatokat idéz elő. Ha minden ember Istenben egyesülne, eggyé lenne a szeretetben, és béke uralkodnék közöttük, akkor ezeket a gonosz befolyásokat megsemmisíthetnék. De sajnos, a Földön tagadják a szellemek befolyását és az azokkal való közlekedést az egyházak eltiltják.
Minden bolygó megérzi a napszellemek jó befolyását, de ezen kívül ki vagytok még a Földön téve a bolygók /planéták/ szellemei befolyásának is; az egyik hat a másikra pl. Jupiter, Neptun, Vénusz jó bolygók, Mars és Szaturnusz ártalmasak, de minden tekintetben jobbak a Földnél.
Minden bolygón emberek laknak, kik a születés, a halál és az újra testet öltés törvényének vannak alávetve. Szellemibb bolygók szellemibb törvény alatt állnak, mert ott, ahol a szellem uralkodik, a testiség elhal és a halál fullánkja eltűnik. Minden bolygón vannak állatok,, a természet mindenütt a Földhöz hasonló, mert minden bolygó egy anyának, a Napnak gyermeke és bukott szellemek testet öltő világa, kiket Isten szeretete vált meg.

Pulcheria szellem nyilatkozata: Az emberi lét minden korában szerepet játszott ez a szó: szellem. Minden korban megvolt a fogékonyság a halhatatlanság kérdése iránt és mindig vágyott az ismeretlen eme fátyolát fellebbenteni és tudni, hogy mi van a halál után. Számtalan bölcsész és tudós írt a szellem létéről és nemlétéről. Azokat, kik az igazságot hirdették, nem értették meg; sokat üldöztek és halálra ítéltek. Krisztus, a Messiás, az Ő apostolai és tanítványai, Szókratész, Galilei, mind küldetésük szolgálatában haltak meg. A spiritizmus – /vigyázat, ezt a szót hamisítják/ – van hivatva az emberek és szellemek között közlekedést teremteni. Sok spiritisztát még ma is halálra kínoznának és megégetnének, ha az inquisitiohatalmát el nem vesztette volna; hála Istennek, ez eltűnt a Föld színéről, de démoni szellemek, kik a világosságtól és az igazságtól irtóznak, még élnek.
Gonosz szellemek befolyásukkal őrültséget és mindenféle betegséget tudnak az emberben előidézni. Az újtestamentum ezeket az eseteket megszálltságnak nevezi. Krisztus az ilyen embereket hatalmas szavával megszabadította a hipnotizáló szellemtől. Azért hát ti, a tudomány művelői tanuljatok a szellemektől, tanulmányozzátok a szellemi erőket, hatásokat és sok dolog, indító okára, származására fogtok rájönni, mely most még rejtély előttetek.
A különböző bolygók szellemeinek befolyása az emberekre szintén önálló tudomány. Az asztrológia /csillagjóslás/ magas szellemi szempontból tanulmányozva, magasztos tudomány, mert megtanít minket annak megfejtésére, hogy a bolygók és fluidjaik a Földre minő különféle befolyást gyakorolnak. Annak a bolygónak szellemei, melynek uralkodása alatt születtél, bizonyára befolyást gyakorolnak egészségedre, fluidikus környezetedre. A Nap, Jupiter, vagy Vénusz befolyása alatt születettek jó befolyást hoznak magukkal. Alacsony szellemek a Hold és Merkúr befolyása alatt születnek. Mars a harcosok szellemének jegye, Szaturnusz se valami nagy szerencsecsillag.
A szellemekre való kutatás mezeje végtelen, de a legfenségesebb, mert az a halhatatlanság tanulmányozása!

Mesmer szellemének nyilatkozata az ód hatásáról:
A médiumi írás a szellemvilággal való közlekedés látható jele, a szellem gondolatainak visszasugárzása. A gondolatok a szellemódvibrációi.
Minden lelki jelenség, mint: szeretet, rokonszenv, gyűlölet, ellenszenv, bátorság, félelem stb. valamint sok betegségi tünet ódvibrációnalapul. Ezeket mind a szellemek, emberek, állatok, növények, ásványok és a világosság ódvibrációi idézik elő. Aki e törvényeket kutatja és megismeri, az mindent tud. A gonosz szellemből eredő ódvibrációk bűnnel és átokkal vannak terhelve, A szónak, beszédnek és éneknek megvan a maga ódvibrációja. Az átoknak megvan a maga hosszan tartó káros ódvibrációja nemzedékről nemzedékre, mert a kimondott szó, vibráció tovább terjed, mindig gonosz, kártékony szellemeket vonzva, kik az átok szavait tettre váltják. Tartós, jó hatású az áldás szavai is, mert a szeretet szava vibrációjával magas szellemeket vonz, kik a jó művet befejezik. Krisztusnak egy szava gonosz szellemeket űzött el. A szavakban rejlő ódvibráció ereje tény, amiből azt is láthatjátok, milyen hatalmas ereje van az imának.
1. Forró ódvibrációk, Merkúrbeli és alacsonyabb földi szellemekből és gonosz emberekből, ezek haragot, rossz hangulatot idéznek elő.
2. Meleg ódvibrációk Jupiter-szellemekből és jó földi szellemekből és emberekből, amelyek örömet és jóérzést keltenek.
3. Hűvös órvibrációk a Hold-szellemekből és szerencsétlen földi szellemekből/emberekből, ezek szomorúságot és fájdalmat okoznak.
4. Hideg ódvibrációk Mars-szellemekből és tisztátalan földi szellemekből/emberekből, amelyek kegyetlenséget és undort gerjesztenek.
5. Feszülékeny /expanzív/ ódvibrációk Vénusz-szellemekből, tiszta földi szellemekből és emberekből, ezek szeretetet és rokonszenvet ébresztenek.
6. Összehúzó /kontraktív/ ódvibrációk Szaturnusz-szellemekből, erős akaratú szellemekből és emberekből, melyek akaraterőt és önfejűséget keltenek.
7. Nemleges /negatív/ ódvibrációk a naprendszer összes alacsony szellemeiből és alacsony lelkületű földi emberekből, akik hitetlenséget terjesztenek.
8. Tevőleges /pozitív/ ódvibrációk Napszellemekből és a Föld legjobb szellemeiből/embereiből, ezek hitet és bizalmat ébresztenek.
Az ódoknak gyógyító tulajdonságai is vannak, amiket a homöopatia dinamikus erőivel lehetne összehasonlítani.
Villamosság – delejesség: A villamosság a delejesség ellenereje. A magasabb napkörökben, ahol minden ellentét megszűnik; a delejesség teljesen feloldja a villamosságot.

B. János nyilatkozata:
Régen múlt, amikor a Földön meghaltam és a szellemvilágban felébredtem, de csak nemrégen érzem szellemi újjászületésemet, csak azóta, hogy a légkörökön át vezető hosszú út után e szférát elértem. Életemből mindenki okulására elmondom a következőket:
Jólelkű szüleim sok gondot fordítottak nevelésemre. Előre törekvő, fáradhatatlan szellemű ifjú lettem, a teológiát választottam a református egyházban. A legbuzgóbb tanulmányaim közepette, szellememet a kétkedés és tépelődés hozta forrongásba. Sok dolog nem volt előttem világos. Prédikációm közben gyakran úgy éreztem, mintha magamban nevettem volna s mintha egy gúnyos hang szólt volna: hallgass, hiszen magad sem hiszed azt, amit mondasz! A kételkedésnek ezt a rettenetes belső harcát senki se sejtette. Imával végre legyőztem ezt a démont. Súlyos szenvedés és keserves megpróbáltatások térítettek vissza Istenhez.
Halálom után még nem kevés emberi előítélet tapadt hozzám, melynek letisztítása sok fáradtságomba került. A Földön igen nagyra becsültek, ez nekem kissé a fejembe szállt. Mint szellem azonban beláttam, hogy sokkal jelentéktelenebb vagyok, mint amilyennek tisztelőim tartottak. Azt vártam, hogy a mennyországba jutok, hol Isten fényét és angyalait láthatom. Alázatosan kellett belátnom, hogy még nagyon messze vagyok ettől a mennyországtól. Mert Isten igéjét nemcsak prédikálni, hanem átérezni és gyakorolni is kell.
Ó ember, bármilyen szent és jó légy is, sohase tartsd magad elég jónak, mert a nagyravágyás, mint a kígyó, ott leselkedik szellemed valamely rejtekhelyén, hogy megrontson.

5. légköri gyűrű 4. szféra
Zene, tiszta szellemek, az emberszeretet és erkölcs hordozói. A Vénusz és a Szűz befolyása alatt.

A Beethoven, Bach, Mozart, Haydn, Wagner stb. szféráiban vagyunk; mindazokéban, kik a tiszta, magasabb zenét, a szellemszférák hangjait a földre hozták.
Azon kívül még azok a szellemek is itt vannak, kiknek működését a Földön az emberszeretet és magas erkölcs jellemzi.

Theodosius szellem nyilatkozata:
A keresztény tan első parancsolata: Az Isten és a felebarát iránti szeretet. A szellemtan ugyanezt tanítja. A keresztény tan szerint a szellemnek csak egyetlen rövid földi élete van, mely örökre eldönti, hogy a pokolba, a mennyországba, vagy a tisztítótűzbe kerül-e? A szellemtan szerint vége az örök kárhozatnak, a bukott szellemnek a testet öltések ciklusán kell magát keresztülküzdenie, míg arra a fokra ér, ahol testi születésre, szellemi fejlődése céljából nincs már többé szüksége és ahol a bűnhődésnek és tisztulásnak e lenyűgöző törvénye számára megszűnik. A haladás örök és a gonoszt végre legyőzi a szeretet.
Az orvosok az embernek csak a testét ismerik, szelleméről semmit sem tudnak. A szellem a testben gondolatok, érzések, emlékezés, öntudat és a lelkiismeret által jut kifejezésre. A tudomány ezeket a tulajdonságokat egyedül az érzékekre akarja visszavezetni. Hogyan magyarázhatók hát meg az emberek szellemi tehetségeinek óriási különbségei? Hol találunk az állatoknál öngyilkosságra és őrültségre? A lelki és szellemi dolgokat nem lehet mérés és mikroszkóp segítségével megtalálni. A szellem csak emberi testben ölthet testet, soha sem állati testben. Bármennyire elfajult is a szellem, a halhatatlanság lényege, a benne lévő isteni szikra elválasztja az állattól és emberi testbe, az egyéni életbe vonzza.
Egykor orvos voltam a Földön és ezeket a dolgokat komolyan tanulmányoztam. Kérem Istent, hogy ismét, mint orvost küldjön a Földre. Akkor ott új rendszert, a lelki delejes /psychiatr.-magnetikus/ gyógymódot akarom megalapítani. Célom lesz az elvadult embereket,, nem normálisokat, tébolyodottakat visszaadni az emberi társadalomnak; ehhez a hang és az összhang /harmónia/ erejét a fény és a színek erejét fogom, alkalmazni s azért vagyok ebben az isteni szférában, hogy ezeket tanulmányozzam.

5. légköri gyűrű 5. szféra
Költészet és az írás művészete. Imákat, áhítatot visz a Földre. A Nap és a Nyilas befolyása.
Itt a képzelet, a toll és a szó erejét találod. Shakespeare, Milton, Schiller és mindazoknak a költőknek szférája ez, kik tisztán idealisták voltak és nemcsak költők, hanem erényesek és nemes lelkűek is voltak. Minden költő öntudatlan médium, művei saját és idegen gondolatok vegyüléséből jönnek létre, megérzik és meghallják a hangokat, melyek őket környezik, azt mondják róluk, hogy élénk fantáziájuk van. A fantázia a szellemek gondolatainak tükröződése az emberek agyában.

Meseszép szféra ez! Az alakok világa, a világlelkek egyesülésének egyik helye. Itt ölt alakot a lelki princípium. A szellem megpillantja a halhatatlanságot a természetben, mindenféle formában; költői gondolatok cikáznak innen a Földre, melyek harmatcseppekként hullnak azoknak az embereknek a lelkére, kik magasabb szférába vágynak. Minden embernek vannak pillanatai, melyekben vágyódás fogja el ezután, amit túlvilágnak neveznek. Feltekint a csillagos égre és kérdi magában: Hová megyek?
Szép nyári estén kertedben, vagy az erdőben ülsz, gyönyörűen ragyognak a csillagok milliói, a Hold kísérteties árnyakat vet a folyó fodraira, szent csend és áhítat borul az éjre, ami visszhangra talál az emberben.
Boldog az, kit az éj fensége és szentsége megrezegtet, és aki az Alkotót imádva, megleli Őt a csillagok között; de jaj, annak, aki érzéketlenül szemléli mindezt, aki se nem tagad, se nem hisz, kit csak a Föld vonz, de az ég nem.
Ne félj ó ember, hanem örülj! A szellemi, a gondolkodó, a szerető az örökkévaló!

5. légköri gyűrű 6. szféra:
Művészet, a tehetségek szférája. Jupiter és a Halak befolyása.
Ebben a szférában képzik ki magukat a tehetségek. Innen küldenek le a Földre oly férfiakat, mint Phidias, Michel Angelo, Canova stb., hogy az embereket a magasabb művészet remekeivel Istenhez térítsék és hogy a magasztosról fogalmuk legyen. Itt a szépség tökéletes, mert szellemileg tiszta. Szellem csak ritkán ölt testet a Földön ebből a szférából, mert, bár különösen fog hangzani: a hús elrontja az igazi esztétikailag szépet és tökéletes.
Ismertetést e szférából nem tudunk adni a médium útján, hanem aforizmákat közlünk.

Aforizmák
– Várni tudni nagydolog.
– Hagyjátok meg a világ fiainak a maguk örömeit és ne szomorkodjatok, hogy nektek ezeket az élvezeteket nélkülöznetek kell. Örüljetek Istenben, ez az igazi örökké tartó öröm.
– Ember, ne zúgolódjál az élet árnyoldalai és szenvedései miatt, ha éj nem volna, nem volna olyan szép a nappal; nincs fény árnyék nélkül, nincs fájdalom nélkül öröm. Mi volna a nappal éj nélkül, a nap felhő nélkül? Elviselhetetlen egyformaság.
– Ha sohase éreztél volna fájdalmat, nem tudnád, mi az öröm.
– Az emberek már nem hisznek az isteni jelekben, de nemsokára nagy jelentőségű idők következnek a Földre. A büntető, az irgalmas, az igazságos Isten meg fog nyilvánulni a világnak és az embereket hinni kényszeríti. Az, amit az emberek csodának neveznek, isteni törvény.
– Bensőd templom legyen, amelyben menedéket találsz, elmélkedsz és imádkozol.
– Boldog az, akinek szíve és lelkiismerete tiszta és mindig nyugodtan tekinthet saját énjébe.
– Ember, szabadságért kiáltasz? Balga, tekints körül! Semmi és senki, egyetlen csillag sem szabad, minden megváltozhatatlan törvénynek engedelmeskedik. Egyedül Isten szabad. Semmi sem korlátlan, még a gondolatok sem; mindenütt átvághatatlan határokra találsz, melyeket őrültség erőszakkal áttörni akarni.
– Ember már halálos ítéletével születik.
– A születés különbözővé, a halál egyenlővé tesz; a születés fájdalom, a halál megváltás.
– Ha tudnád, milyen békét teremt az Istenbe vetett erős bizalom, sohase kételkednél; de a te gondolataid ide-oda csaponganak, miképpen volna jobb ez, vagy az ahelyett, hogy megelégednél azzal, amit Isten rendelt. A leghihetetlenebb kívánságokkal állsz elő, ezt vagy azt szeretnéd és boldogtalan vagy, ha kívánságod nem teljesül; ez önzés, az elégedetlenség gyötrelme. Adj hálát Istennek mindenért, elégedj meg azzal, amid van; alkalmazkodjál sorsodhoz, ebben bölcsesség rejlik.
– Ha azért mégy a templomba, hogy lássanak, jobb volna, ha otthon maradnál.
– Az igazi szeretet szűzies, fél a világ pompájától és a kíváncsi szemektől.
– Fátyol takarja az ember szemét, vannak azonban néhányan, kik előtt a szellemvilág nyitott könyv, ezek megmondhatják nektek, hogy miképp történik az átmenet a szellemvilágba.
– Ha az élet minden körülményei közt így tudsz szólni: „Ha Isten akarja, én is akarom”, tökéletes leszel.
– Ha azt akarod, hogy lelkedben béke legyen, arra törekedjél, hogy semmiféle kívánságod se legyen; végy köszönettel minden adományt Isten kezéből.
– Ne törd, fejedet a jövő eshetőségein s ne képzeld, hogy azokon valamit változtathatsz, mert az események Isten rendelése szerint következnek be. Bízzál mindent Istenre, bízz Benne.
– Gyenge az ember Isten felé való törekvésében, a földi élvezetek mindig visszahúzzák Istentől, míg a megpróbáltatások őt ismét visszatérítik Istenhez.
– Örüljetek a nélkülözéseknek és az élet fáradalmainak, mert akkor nem szeretitek annyira a Földet és könnyebben hagyjátok el, semmint a kéjelgők és tékozlók, kik az élet élvezeteit fenékig ürítették.
– Tarts lépést sorsoddal, ne szaladj előre, de ne is állj meg. Sohase beszélj azokról rosszat, kiknek arcát csókkal érintetted.

5. légköri gyűrű 7 szféra
Bemenet a 6. légköri gyűrűbe. Egyedül a Nap befolyása alatt.

Ez a szféra mindazoknak a szellemeknek gyülekező helye, akik a tökéletesség bizonyos fokát már elérték, és akiknek a 6. légköri gyűrűbe a bemenetel meg van engedve. Boldog szellemek serege megy fel innen magasabb szférákba, mások testet öltést, küldetést vállalnak a bolygókon és a Földön. Ebből a szférából a legjelesebb szellemek közölnek gondolatokat az embereknek. A testet öltés innen a Földre mindig nagy áldozat, melyet a szellemek Isten iránti szeretetből hoznak földi testvéreiknek.

6. légköri gyűrű mind a 7 szférájában a Nap és a Jupiter uralkodik

7. légköri gyűrű mind a 7 szférájában
A duálok találkozása, és együtt mennek a napkörbe, – családi egyesülések, akik szellemi kapcsolatban álltak önzetlen szeretettel, a földi szülői, testvéri, gyermeki viszony itt teljesen megszűnik, – oktatás, –
Igazak és jók szférája, – missziók, védőszellemek, – gyermekek/angyalok szférája, akik 7 éves koruk előtt meghaltak.

Ágoston: Kedves tanítványom! Most már a célhoz értünk! Immár tudod, mi vár rád, azt is tudod, hogy minden ember bukott szellem, kinek vezekelnie és feladatát be kell töltenie a Földön. Tudod, hogy senki sem kárhozik el, tehát te se kárhoztass senkit. Ismered a hatalmakat, melyek téged rosszra csábítanak és azokat is, amelyek jóra ösztönöznek; menj fiam, lépj a törvény útjára, mely azt parancsolja: Szeresd Istent mindenek felett és felebarátodat, mint önmagadat!

Forrás:
SZFÉRÁK a Föld és a Nap között
Közli: Ágoston Szellem, Báró Vay Adelma médium útján
Kiadja a Szellemi Búvárok Pesti Egylete, 1925.

Összeállította: Farkas Viola

“SZFÉRÁK 6. folytatás” bejegyzéshez 8 hozzászólás

 1. Kedves Viola!

  Csak, hogy tudd itt jártam én is….

  Üdv. és köszönöm a fáradságot és sok munkát, amit bele fektettél!: Mónika:)

 2. Kedves Terézke!
  Köszönöm és örülök, hogy olvastál és tanulsz is belőle.
  A legjobbakat kívánom szeretettel: Viola

 3. Kedves Eszter!
  Köszönöm, hogy ilyen hosszan írtál és örülök, hogy igazságokat találtál, ami megnyugtat. Írod, hogy Édesanyád nem hitt Istenben. Ezen ne csodálkozz, hisz akkor a kommunizmus-materializmus volt uralmon, talán még van is, a hit Isten kegyelmétől származik. Ő már jó helyen van, az égi szanatóriumban, ahol az ellátással együtt oktatást is kap.

  Kedves Keni Barátom!
  Nagyon köszönöm, hogy ismét ilyen sok időt szántál rám és őszintén sajnálom, hogy először eltűnt a hozzászólásod.
  Bámulom a sokrétegű tudásod és érdeklődéssel olvasom a Hozzád közelálló tudományokat. Nagyon örülök, hogy Neked is tetszett.
  Az pedig mindenek feletti öröm nekem, hogy Józsi helyet adott ennek a témának, ezt szóban és gondolatban is köszönöm Neki.
  Sajnálom, hogy kevesen olvasták el, mert hisz készülnünk kell a "más" világra is, ugyanúgy, mint ahogy a kisgyermeket felkészítik az életre, amely oly rövid.
  Én azért minden egyes Olvasónak örülök és hálás vagyok, aki befogadta, és ha csak elgondolkozik rajta, azért is.
  Külön köszönöm a kedves szavaidat és szeretettel gondolok Rád: Viola

 4. Kedves Viola!
  Köszönöm a sok munkát amit értünk teszel.
  Többször is elolvasom.
  Tanulni akarok belőle-mert lehet-!
  Szeretettel:Terézke

 5. [b][color=#cc0099][center][u]Drága Violám ![/u][/center]

  Sajnos most is úgy jártam, mit már nem egyszer. Tegnap részletes és nagyobb terjedelmű választ írtam ide Neked, de amikor menesztettem az írásomat: – a gép kiírta, hogy csak bejelentkezett tag szólhat hozzá és eltűnt minden a 6. Szférába….
  Pedig a be voltam jelentkezve, csak közben valami történhetett…

  Nos ezek után megpróbálom még-egyszer, ehhez a nagy terjedelmű és már sokadik folytatásodat értékelni.

  Óriási lendülettel és nagyon nagy érdeklődéssel olvastam végig ezt a közel száz év távlatából általad előhozott forrásmű kivonatodat, melyekben most is csak csupa csodákat találtam,,,
  Eddig ezt a részt találtam a legérdekesebbnek és a legáttekinthetőbbnek és ebben találtam sok-sok visszaigazolást a az egyes bolygók tulajdonságairól, amit én az Asztrológiában is elemzés közben alkalmazok, bár abban, mint itt a szférákban 12 Ház is szerepel és 12 állatövi jegy is, no meg a bolygók közötti fényszögek a születés pillanatában,,,
  Tényleg vannak abban is épp úgy jó indulatú bolygók, mint a Nap, a Vénusz, a Jupiter és a Neptunusz, közepes, de szigorú bolygó valóban a Szaturnusz, mint a küszöm őre, de vannak rossz bolygók is pld. a Mars, mely a háborúé és a véráldozatoké stb.
  és még rosszabbak, mint az Uránusz a mai Vízöntő vezető bolygója és a Plútó is mely a Mars hatványozott felsőbb foka.,,,

  Tehát az emberekre és a vándorlókra a nem csak a túlvilági hatásukban ilyen hatásúak, hanem már itt a földi életünkben is….

  De nagyon érdekes, hogy ezek a tulajdonságok az ember tenyerébe is jól belevésődtek, mert nincs két egyforma emberi kéz lenyomat sem. A két kés sem egyforma, mert a jobb a negyven év előtti múltat, míg a bal kéz a 40 év utáni utat jelöli… vonalaiban, jeleiben, kereszteződéseiben a tenyér egyes részein.
  De van egy másik terület is a Grafológia, mely szintén sokat elárul a gazdájáról, a különféle vonalak és sorból vezetések, szókötések és egyebekkel együtt…
  Nagy téma ez – talán nem is folytatnám, mert az Asztrológia is egy négyezer éves megfigyeléseken alapuló tudomány, , a Tenyérelemzés is szintén a régmúltra veret vissza, de a Grafológia pld. ma is éli igazán a fénykorát egy egy álláskeresés kapcsán, felvételi előzetesként,,,

  Előző szólásomban a Szférákról sóló összeállításodból még idéző szemelvényeket is tetem át ide értelmezhetőségük miatt, de ezt most már nem teszem ide.

  Én úgy érzem hasonló képen élek és egyre jobban figyelek életem vége felé a még jobb útra térésre mert bennem nagy hit él a az örökkévalóság és a lélek végtelensége- hallhatatlansága felé..

  Óriási munkát követtél el ebben a sorozatban, ezért külön megérdemelnél egy kölön pályázati díjat, mert rengeteg munkád fekszik benne és mindenkinek csak nagy okulására lehet, de látom, hogy sokan nem olvasnak, csak nyavalyognak, a helyett, hogy segítséget merítenének ezekből a részekből, hogy az életvitelük jobb, szebb és boldogabb legyen…

  Köszönöm, hogy olvashattalak és
  Csókolom mindkét fáradságos kezedet, amivel idevarázsoltad ezeket a csodákat .- Nekünk,,,,

  [center][u]Végtelen szeretetemmel ![/u][/center]

  [i]Kérve az Istent , hogy fizessen meg ezért Tégedet ![/i]

  [u]Szerető – Barátod – keni -[/u]

  [/color][/b]

 6. Drága Viola!
  Nagyon nagy figyelemmel olvastam el munkádat, mert minden szava, mondata tanítás és szeretnék tanulni. Próbáltam és próbálom beleképzelni magam, illetve elképzelni ezt az egész rendszert, a törvényszerűségeket, amiket itt közzéteszel számunkra. Mindig úgy gondolom, hogy az Isten hit egy olyan ajándék, ami az életünk során számtalanszor segíthet a nehéz helyzetekben, fájdalmas pillanatokban.
  Nagyon egyetértettem azzal a mondattal, hogy aki csak azért megy a templomba, hogy lássák, ne is menjen. Biztosan van ilyen sajnos, itt a környékünkön is láttam már olyan embert a húsvéti körmenetben, aki nem igazán illett oda, persze ezt nem az én jogom eldönteni.
  Nagyon érdekes volt a művészek világa, akár a festőké, szobrászoké, akár az íróké. Néhány kimagasló tehetség életrajzából tudjuk, hogy megőrült, illetve az a művészeti tevékenység, amiben rendkívül tehetségesnek bizonyult, elvonta őt a hétköznapi élet egyszerűségének megfejtésétől, átélésétől, esetleg nem is volt képes rá. Kicsit kirítt a viselkedése a hétköznapi, egyszerűbb, átlagosabb ember viselkedéséből. Talán arra az egy célra összpontosított, vagy összpontosít az ilyen ember, amiért a Földre született.
  Sok érdekességet találtam és igazságot véltem felfedezni írásodban. Sokan állítják, hogy a szellemvilágot, a Földön túli életet az ember saját maga vigasztalására találta ki, hogy igenis van élet a halál után. Azt hiszem az egészben rengeteg az igazság, s nem kitaláció.
  Édesanyám november 23-án bekövetkezett halála kapcsán több dolog történt, ami akkor is meggyőzött volna, ha szkeptikus lennék. S főleg tudva azt, hogy Édesanyám nem hitt Istenben és állította, hogy nincs élet a halál után, mindennek vége, csak feketeség létezik, a nagy semmi. Mindjárt az utolsó hetén, mikor már elindult a hosszú úton innen a Földről, csodálatos módon nap mint nap átélte életének eseményeit. Nem tért már magához, mégis pontosan beszámolt róla, beszélt, álmodott róla.
  Egyszer például hadonászott a kezével, s nem lehetett tudni, hogy fájdalma van, vagy mit csinál, míg sógornőm ki nem találta, hogy varr. Egyszer csak kinyitotta a szemét és megszólalt: – "Add ide a gombostűt!"
  Egyedül, nagy szegénységben nevelt minket, s szinte mindent megvarrt nekünk egy régi, lábbal hajthatós varrógépen, még bedolgozást is vállalt.
  Már abbahagyom, mert túlságosan belelendülök a mesélésbe.
  Írtam email-t Viola, remélem megkaptad, három érdekes esetet meséltem el Neked, amit megtapasztaltam Édesanyám körül történtek során.

  Még egyszer köszönöm munkádat! Sok szeretettel Eszter

 7. Kedves Zsuzsanna!
  Köszönöm, hogy itt jártál. Te nagyon jól értesz mindent, akkor is, ha ez a könyv 1925-ben íródott. Azóta is jelennek meg könyvek, egyre nagyobb a szellemtan irodalma, de ott nincs változás, ez ÖRÖKÉRVÉNYŰ! Ezt én maximálisan elhiszem, tudom. Ebben az időben adták ki a Névtelen Szellem sorozatokat is, és még nagyon sokat, ezek mind alapját képezik a szellemtannak s akit ez érdekel és befogadja, elolvassa ezeket a könyveket. Mi, halandók, nem vagyunk egyformák és eltérő az értelmi képességünk. Van, aki óvodás szinten van, annak sok behoznivalója van, aki pedig tanultabb, annak könnyebb a helyzete, de nem biztos, hogy szellemileg is haladottabb.
  Ezek a közlemények "egyenes adásban" Fentről jönnek, tiszta szellemektől, tehát megbízható forrásból és mindenki számára ÉRTHETŐ, egyszerű nyelvezettel. Ezt nem elég egyszer elolvasni, foglalkozni kell vele hosszan, hisz számtalan kérdés vetődik fel az emberben és a kíváncsiságát ki kell elégítenie. Ilyenkor más írók könyveit sem árt kézbe venni és évtizedek alatt leszűrődik a valódi IGAZSÁG. Egyelőre ennyit tudtam Neked írni.
  Szeretetel: Viola

 8. Kedves Viola!

  Most értem az összeállításod végére. Bár a Szellemi Búvárok Pesti Egylete, 1925 már igen csak régi kiadvány, de a benne szereplő történések, gondolatok, tanulságok a mai korra vetítve is nagyon igazak.
  Kicsit megint csak elgondolkodtam: Ha már eleve meg van írva földi küldetésünk, hogy ez vagy az lesz a sorsunk, így vagy úgy kell bünhődnünk, akkor lehet-e bármit is tenni az ellen, hogy minden másként alakuljon, mint ahogy az meg van írva?? Ha jelenlegi földi életünk büntetés, akkor mindent úgy el kell-e viselnünk, ahogy van? Vagy meg kell próbálnunk hadakozni ellene?
  Végül is arra jutottam, hogy bárhogy is legyen, az ember viselje a reá mért feladatokat, és próbáljon meg okulni, ha valami nem úgy sül el, ahogy szerette volna, mert semmi sem történik véletlenül.
  Azt azért nem bánnám, ha egy-egy ilyen összeállítás után a saját véleményedet is néhány sorban odaírnád.
  Vagy majd itt, a hozzászólásoknál ezt meg fogod tenni?!

  Üdv.: Torma Zsuzsanna
  🙂

Szólj hozzá!