A békesség csupán illúzió?

Mindannyian tapasztaltuk már személyes életünkben, ha látszólag rendben mennek is a dolgaink (család, munkahely, egészség stb.) vagyis külsőleg békesség vesz bennünket körül ennek ellenére a lelkünk legmélyén mégis nyugtalankod(hat)unk, nincs teljes, valódi békességünk! Ennek az ellenkezőjét is már többször megfigyelhettük, ha a lelkünkben békesség honol, akkor a külső körülmények sem érintenek meg bennünket annyira mélyen, nem dúlják fel a belső békénket. Isten is ezt szeretné kimunkálni bennünk, ahogyan Jeremiás könyve 29. fejezetében a 11. versben olvashatjuk: “Mert én tudom az én gondolataimat, amelyeket én felőletek gondolok, azt mondja az Úr, békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy
kívánatos véget adjak néktek.” Mégpedig úgy, hogy Mennyei Atyánkkal, embertársainkkal és saját magunkkal is békében, lelki összhangban, egyetértésben éljük a mindennapi életünket, melyet az örök élet jutalma koronáz meg.
Az egyik legfontosabb emberi szükségletünkről, a békességről közel 300 igehelyen találhatunk említést a Könyvek Könyvében ezek közül néhányat a teljesség igénye nélkül megemlítek. Lukács az általa írt
evangéliumban (2: 14) megörökíti, hogy Jézus születésekor az angyalok is énekeltek erről a mezőn éjszakázó pásztoroknak: Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön békesség, és az emberekhez jó akarat! A Galatákhoz (5:22) írt levélben Pál apostol a kívánatos
jellemtulajdonságok között említi meg: De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. A Római gyülekezethez (Rm. 12: 18) írt levélben pedig ezt az intelmet fogalmazta meg Pál apostol: “Ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességesen éljetek.” Valamint 2. Thesszalonika 3: 16 -ban azt olvassuk: “Maga a békesség Ura adjon nektek mindig, minden körülmények között békességet.”

Ha beütjük a Biblia (www.biblia.hu) honlapján található keresőbe a békesség szót akkor azt látjuk, hogy tizenöt oldalon, összesen 290-szer szerepel ez a kifejezés a Szentírásban. Ezek után jogosan merül fel a
kérdés: mi is pontosan a békesség szó jelentése, mit is értsünk alatta? A békesség egy olyan nyugalmi állapot, mely mentes háború(ság)tól, viszálytól, ellenségeskedéstől és lelkünkben nyoma sincs feszültségnek,
ingerültségnek, izgatottságnak. Az emberek a felmerülő konfliktusokat, kisebb-nagyobb nézeteltéréseket békés úton megbeszéléseken, tárgyalásokon egymás szempontjait figyelembe véve és nem durván, erőszakos módon rendezik el. Ahogyan haladunk előre a történelemben egyre kevésbé lehetséges békében élni. Ha a XX. századra a katasztrófák, világháborúk évszázadaként emlékezünk vissza, akkor a XXI. századra pedig az
agresszió és a depresszió évszázadaként?

A világban folyamatosan zajlanak a legkülönfélébb konfliktusok, háborúk és olyan szintű a békétlenség, hogy az ENSZ az emberek figyelmét évente egy békenap megtartásán keresztül is szeretné ráirányítani erre a mindenkit érintő globális problémára. Ez a nap szeptember 21.-e, mely egyben a tűzszünet és az erőszakmentesség napja is. Ezen a napon jelenik meg a Globális békeindex (GPI), ami megpróbálja rangsorolni a nemzetek és régiók békességének relatív helyzetét. Az indexet az ausztrál székhelyű Gazdaság és békekutató Intézet (IEP) hozta létre és fejlesztette ki. Mára
már 162 ország található a listán, hazánk a 2017-es évben az előkelőnek mondható 15. helyen szerepelt.

Ha körülnézünk a szűkebb környezetünkben és a médiák “áldásos” tevékenységének köszönhetően országunkban és a nagyvilágban, akkor mit látunk, mit tapasztalunk, miről értesülünk: mi jellemzi a világunkat? Kérdezzük meg Jézust, hogy szól az Ő “orvosi” látlelete (Máté 24: 6-8) egyre betegebb világunkról: “Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről: meglássátok, hogy meg ne rémüljetek; mert mindezeknek meg kell lenniük. De még ez nem itt a vég. Mert nemzet
támad nemzet ellen, és ország ország ellen; és lesznek éhségek és döghalálok (járványok) és földindulások (földrengések) mindenfelé. Mindez pedig a sok nyomorúságnak kezdete.” Pál apostol
Timótheushoz írt 2. levelében (3: 1-5) pedig ezzel a döbbenetes felsorolással egészíti ki Jézus imént olvasott látleletét:
“Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állanak be. Mert lesznek az emberek magukat szeretők (önzőek), pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek,
rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői. Árulók, vakmerők, felfuvalkodottak (gőgösek), inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Kiknél megvan a kegyességnek látszata,
de megtagadják annak erejét. És ezeket kerüld.” Miért van világunk ilyen állapotban, hogyan is jutottunk el idáig? A Szentírás diagnózisa így szól, így olvashatjuk 2 ószövetségi próféta írásában: “…mert nincs igazság és nincsen szeretet és nincsen Istennek ismerete a földön. Hamisan esküsznek és hazudnak és gyilkolnak és lopnak és paráználkodnak, betörnek és egyik vér a másikat éri.” (Hóseás 4: 1-2) ” Vajha figyelmeztél volna parancsolataimra! olyan volna békességed, mint a folyóvíz, és igazságod, mint a tenger hullámai;” (Ésaiás 48: 18)

\'\'

A Bibliával történő ismerkedésem kezdetén meglepődve fedeztem fel, hogy a Szentírás lapjairól a békesség kétféle útja ábrázolódik ki. Az egyik út a “világ adta békesség”a másik út pedig az “Istentől jövő békesség”. A világ adta békességről Ezékiel könyve 16: 49-50 verseiben így szól az Írás: “Ímé, ez volt a
vétke Sodomának, a te öcsédnek: kevélység (gőg), eledel bősége és gondtalan békesség volt nála és leányainál, de a szűkölködőnek és szegénynek kezét nem fogta meg.” A világ által adott békesség egyik kezével ad, gondtalan életet, jólétet, kényelmet és biztonságot, a másik kezével viszont elvesz. Ez a fajta békesség hamis, rövid ideig tart és csupán a békesség illúzióját kölcsönzi az embernek. Így történt ez
Lóttal, Ábrahám unokatestvérével, kettejük állatállománya annyira elszaporodott, hogy a legelő nem bizonyult elégségesnek az állataik számára, így mindennapossá váltak a civakodások a pásztoraik között. A békesség kedvéért Ábrahám javaslatára különváltak egymástól, lásd a történet leírását 1. Mózes 13. fejezetben. Lót a bővizű Jordán folyó mellékét választotta, ahol Szodoma és Gomora városfallal
körülvett, biztonságos, gazdag és fényűző városai álltak. Szemre tetszetős vidék volt, de Lót mégsem jól választott, a lelki nyugalma, békéje (2. Péter 2: 7-8) elveszett a város lakóinak romlottságát, erkölcsi züllöttségét látva. Lótnak végül angyalok segítségével családjával együtt menekülnie kellett a bűnei miatt pusztulásra ítélt városból.
Erre a hamis, világi békességre példa még a Szentírás lapjairól jól ismert Jézusi példázat, ami a tékozló fiúról (Lk. 15. fej.) szól. A tékozló fiú nemcsak a vagyonát pazarolta el, hanem ennek következtében a lelki nyugalmát, a lelki békességét is. ” Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall?” (Márk 8, 36). Megállapíthatjuk, hogy öncsalás minden olyan érzés mely a békesség illúzióját kelti. Ennek ellenére a hamis próféták ígérete, tanítása (Jer. 23: 16-17 és Jer. 6: 14) minden időben rendkívül népszerű, mert nem az Istennel való megbékélést, a bűnbánatot, és az igazi életet hirdetik, hanem
külső békességet és anyagi jólétet ígérnek. Így van ez manapság is, azt mondják az embereknek, amit hallani szeretnének.

Mindenki vágyik konfliktusmentes életre, azonban ez gyakran nem lehetséges. Meglepő módon, de erről mi magunk is elég sokszor tehetünk. Így vall erről egy keresztény írónő E.G.White (1827-1915) a Gondolatok a
Hegyibeszédről c. könyvében: “Csak az önszeretet rontja meg békénket. Amíg önző énünk él, mindig készek vagyunk minden bántalom, sérelem ellen védekezni.Ha azonban önző lényünk már halott, és életünk Krisztusban elrejtett élet, akkor a velünk szemben éreztetett lekicsinylés nem fáj többé. Süketek és vakok leszünk a gúnnyal, bántalommal szemben.”
Az Istentől jövő békesség az a másik út, melyről a János 14: 27 és Filippi 4: 7 igeversek így vallanak: “Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!” (Jn 14:27). “És az Istennek
békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.” (Fil. 4: 7)
Pál és Silás apostolokat Filippi városában igazságtalan vádak alapján megverték, megalázták, börtönbe vetették, lábaikat kalodába szorították, ők azonban nem csüggedtek el. Éjszaka imádkoztak a börtöncella sötétségében és énekeikkel Istent dicsőítették, egymást bátorították, a börtönőr és az ott raboskodó foglyok
pedig csodálkozva hallgatták őket. (Ap. Csel.: 16: 25) Pál és Silás lelki békéjének forrása Krisztus volt. Ez a fajta békességet a tiszta lelkiismeret nyugalma jellemzi, nem fél, nem aggodalmaskodik, mert nem a külső körülményektől függ. Maradandó, jutalma pedig az örök élet. “Kinek szíve reád támaszkodik, megőrzöd azt teljes (tökéletes) békében, mivel Te benned bízik” (Ésaiás 26: 3 ). Az Istentől kapott béke a szívünkben, úgy ismerhető fel, hogy amikor valaki igazságtalanul megbánt bennünket, megérteni próbáljuk Őt, a megsértődés, és a bosszúállás helyett. Az igazi, Istentől jövő békesség nem vásárolható meg.
Ez az emberek egyik legnagyobb tévedése, ma mindent az anyagiak irányítanak. Így ír erről Pilinszky János (1921-1981): “Azok a változások, amiket szeretnék, úgyse vásárolhatók meg. A békességnek nincsen árfolyama.”

\'\'

Látjuk már, hogy mennyire létfontosságú kérdés tisztázni, hogyan élhetünk békességben önmagunkkal és embertársainkkal? Így vall erről Selye János (1907-1982), Életünk és a stressz c. könyvében: “Ha tekintetünket a végtelen nagyra szegezzük, hétköznapi gondjaink semmiséggé törpülnek. Van egyfajta
lelki nyugalom és lelki béke, amit csak a felsőbbrendűhöz való kapcsolódás nyújthat.” Nyugodt lélekkel megállapíthatjuk, hogy Önmagunkkal és embertársainkkal csak akkor lehetséges békességben élnünk, ha Istennel is békességben élünk, ha rendezett a kapcsolatunk Teremtőnkkel. Nem terheli semmilyen meg nem bánt és el nem rendezett önzésből, önszeretetből fakadó gondolat, szó, cselekedet illetve a jónak elmulasztása. A valódi, igazi békesség három alappilléren nyugszik: a legfontosabb a rendezett szeretetkapcsolat Istennel, mert ebből fakad a másik két alappillér, a mennyei Atyától jövő isteni békesség embertársainkkal és saját magunkkal is. Ha békességünk egyedüli
forrása Krisztus, akkor minden a helyére kerül az életünkben. Ezt az állapotot Sék Gusztáv: Békesség c. versében a viharban alvó madár jelképével szemlélteti. Jézus is az Istenbe vetett hit nyugalmával aludt a hajóban a vihartól felkorbácsolt tengeren Márk (4:38-40). Jézus életének ez az epizódja (is) szép példája az Istenbe vetett rendíthetetlen bizalomnak, mely olyan belső békességet,
nyugalmat nyújt amit a világ sem nem adhat, sem el nem vehet tőlünk. „Az egyetlen erő, amely az igazi békét létrehozhatja, fenntarthatja Krisztus kegyelme. Ha ez meggyökerezik a szívben, kiveti onnan a gonosz szenvedélyeket, amelyek egyenetlenséget, civódást okoznak”
(E.G.White)

FÜGGELÉK:
Sék Gusztáv: A békesség (teljes vers)
http://abekessegszigete.blogspot.hu/2014/08/paavo-gazda.html
Mai kérdések – Bibliai válaszok sorozat többi része itt olvasható:
Harmati Gyöngyi: 1. rész: A boldogság útja…
http://abekessegszigete.blogspot.hu/2017/09/emberi-kerdesek-bibliai-valaszoksorozat.html
Harmati Gyöngyi: 2. rész: A Biblia csak egy “KÖNYV” a sok közül?
http://abekessegszigete.blogspot.hu/2018/01/emberi-kerdesek-bibliai-valaszok-2-resz_5.html
Harmati Gyöngyi: 3. rész – Aggódásmentes élet, lehetséges?
http://abekessegszigete.blogspot.hu/2018/03/harmati-gyongyi-emberi-kerdesek-bibliai.html

Harmati Gyöngyi: 5. rész Lehet-e jónak lenni egy rossz világban?
https://abekessegszigete.blogspot.hu/2018/05/emberi-kerdesek-bibliai-valaszok-5-resz.html

Harmati Gyöngyi

“A békesség csupán illúzió?” bejegyzéshez 2 hozzászólás

 1. Kedves Marica!
  Köszönöm szépen a látogatást és örülök, hogy elolvastad.
  Sajnos ez a téma már elég régóta időszerű, de azért remélem, hogy egyszer mégiscsak béke lesz.
  Szeretettel: gyöngyi

 2. "világ által adott békesség egyik kezével ad, gondtalan életet, jólétet, kényelmet és biztonságot, a másik kezével viszont elvesz. Ez a fajta békesség hamis, rövid ideig tart és csupán a békesség illúzióját kölcsönzi az embernek."

  A legnagyobb baj az, hogy az emberek hitetlenek!
  Félve mondom ki: soha nem lesz békesség a földön.

  Köszönöm, hogy megírtad, örömöm leltem benne.

  Szeretettel: Marica

Szólj hozzá!