A LATIN REGÉNY

APULEIUS:
AZ ARANYSZAMÁR
(ASINUS AUREUS)

Az Aranyszamár (Asinus aureus) Lucius Apuleius leghíresebb műve. Más néven Metamorphoses (Átváltozások) című, az egyetlen teljes egészében ránk maradt antik regény
A főszereplő, a korinthoszi születésű Lucius egyes szám első személyű elbeszélésében ismerjük meg a történetet. Az ifjú szamárrá változott, majd ismét emberi alakot öltött. Ennek a műnek részlete az Amorról és Psychéről szóló mese.
Az arany jelző nagyrabecsülést is jelenthet (értékes, csodálatos), de „aranyos”-ként is értelmezhető:kedves mese.
A tizenegy könyvre tagolt elbeszélésfolyam alapötlete Lukeiosz- elveszett- novellájából való.
Ez a csaknem 1900 éves változatos izgalmas novellaanyag (34 történet) hol titokzatos, sejtelmes, hol csipkelődő, szatírikus, néhol pajzán: igencsak egyedi stílusú.
A szerző időmértékes mondatzáradékokat – metrikus klauzákat – alkalmaz. A próza ritmikus hangzását, zeneiségét a fordító, Révay József mesterien követi.
Az Aranyszamár szerzője, az afrikai származású Apuleius, i.sz.124-ben születettna numidiai Madaurában, és miután tanulmányait görög főiskolákon elvégezte, tudósa és mestere lett a filozófiának és a retorikának, majd megtanult latinul, s ebben a nyelvben oly tökéletességre vitte, hogy egyike lett a latin stílus legnagyobb művészeinek.
A „rétor” abban az időben nem csupán szónokot jelentett, nem is csak szónoklattanárt vagy ügyvédet, hanem legszélesebb jelentésében irodalmilag művelt embert „írástudót”.
Apuleius, műveinek tanúsága szerint, inkább író volt, mint szónok vagy filozófus, bár ő maga Platonicusnak, vagyis a platoni filozófia hívének és hirdetőjének vallja magát.
Azonban, ha megvizsgáljuk filozófiai műveitn (Platonról és dogmájáról; Sokrates istenéről; A világról), észre kell vennünk, hogy ezek az értekezések és tanulmányok csak ujjgyakorlatok nagyszerű regényének, az Átváltozások-nak (Aranyszamár) megalkotásához.
Ennek a felvetésnek a valószínűségét támogatja az a tény is, hogy a szerző szelleme és érdeklődése nem csontosodott bele a görög filozófia hagyományos témakörébe, hanem szomjas kíváncsisággal ragadott meg és dolgozott fel minden irodalmi és történeti érdekességet, anekdotát, tréfát, apróságot, s mindezeket mint csillogó drágaköveket illesztette bele beszédeinek s egyéb műveinek a szövegébe.
Egyébként életéről és műveiről maga tájékoztat leghitelesebben, abban a védőbeszédében, amelyet irodalomtörténeti szempontból is híres perében mondott el, az afrikai Sabrathában, mert ebben a városban állították törvény elé, „mágia, varázslat, boszorkányság” vádjával. (I.sz. 160.)
Ez a per egymagában valóságos regény.
Apuleius védőbeszédének, ennek a retorikai remekműnek a szövege megmaradt (Apologia): szellemes, gúnyos, fölényes visszavágás volt ez; nemcsak mesteri szerkezete, finomveretű stílusa, művészi előadása ragadta el a tárgyalás közönségét, hanem az őszinteség ellenállhatatlan ereje is, amellyel a szónok egész életét, múltját és lelkét feltárta bírája előtt.
Apuleiust felmentették.
Harminchat éves volt, amikor ezt a pert megnyerte, mert sikerült lelepleznie a korabeli kisvárosi élet kicsinyes botrányhajhászását, az egész kor babonás és gyerekes hiszékenységét.
Egyébként keveset tudunk életéről; Rómában telepedett le mint szónoklattanár és ügyvéd, később Carthagóban élt, mint Észak-Afrika tartományi főpapja. Carthagóban már életében két szobra volt, éés Oea városa is szoborral tisztelte meg. Halála évét sajnos nem tudjuk.

AZ ARANYSZAMÁR RÖVID TÖRTÉNETE

Az előzőekben már utaltam a kiváló rétor, ügyvéd és filozófus szépirodalmi érdeklődésére. Ennek az érdelődésnek világirodalmi jelentőségű kiteljesedése az Aranyszamár című regénye.
Rövid tartalma: Lucius, a gazdag és kalandokra vágyó fiatalember, Thessaliába megy, hogy családi ügyeit elintézze, s egyúttal beavattassa magát a mágiába, ami ebben az országban az egész életet át-meg átitatta.
Szerelmi viszonyt köt egy szolgálóval, akinek asszonya híres varázsló. A szolgáló madárra akarja változtatni Luciust, akit nagyon izgat a kíváncsiság, de rossz varázsszerrel keni be, s Lucius szamárrá változik, csak éppen emberi értelme marad meg.
Mint szamár rengeteg kalandon, sok szenvedésen megy keresztül. Míg végre Isis istennő visszaváltoztatja emberré. Lucius hálából Isisnek szenteli életét, s beavattatja magát a misztériumaiba,
Feltűnő, hogy az i.sz II. század elején élt fullánkos nyelvű görög szatirikus, Lukianos neve alatt is fennmaradt egy Lukios vagy a szamár című elbeszélés, amely ugyanazt a tárgyat dolgozza fel – az Isis motívum nélkül -, sokszor a szavakig és kifejezésekig is egyezően
Valószínű, hogy Apuleius is, Lukinaos is egy régebbi görög elbeszéléséből vette az alapötletet, azonban a történet Apuleius feldolgozásában sokkal gazdagabb és színesebb a régebbinél, mert ő jelentős mértékben kibővíti az eredeti elbeszélést, novellákkal tűzdeli tele, és stílusban is művészi magaslatra emeli azt,
Az a módszer, hogy a főcselekményt, apró elbeszélésekkel, epizódokkal, novellákkal, kalandos történetekkel fűszerezi, széles regénnyé bővítette az eredetileg rövid és egyszerű mesét, egyúttal az antik novellairodalom legdrágább kincseit mentette át az utókorba.

ÚJRAOLVASVA A REGÉNYT

Az ókori olvasó – és remélhetőleg a ma is- nem csupán magát az izgalmas elbeszélést és gazdag s változatos novellaanyagot élvezi majd Apuleius regényében, hanem főleg a stílus utolérhetetlen művészetét..
Ez a stílus merőben elüt a merev cicerói eleganciától, szereti a különös szavakat, a retorikai cifraságokat, a körrmönfont és agyondíszített kifejezéseket és mondatokat; ennek a stílusnak a titka, utolérhetetlen ás elbűvölő művészi eszköze: az időmértékes mondatzáradékok (metrikus klauzák) következetes alkamazása.
A regényt még az 1960-as évek elején olvastam először. Akkor nagy élményt jelentett nekem.
Nemrég, Révay József kiváló fordításában, újból elolvastam Apuleius regényét. Most talán még jobban élveztem az érdekes, fordulatos történetet, a nagyszerű stílust mint középiskolás koromban.
Nagyon ajánlom annak, aki még nem olvasta el ezt a klasszikus antik latin (római), regényt. Érdemes megvenni, vagy kikölcsönözni valamelyik könyvtárból és elolvasni.

Szólj hozzá!