SEHEREZÁDÉ ELSŐ MESÉJE 2/1

„Vang Fo évek óta álmodozott arról, hogy elkészíti egy hajdani hercegnő portréját, amint egy fűzfa alatt a lantját pengeti. Egyetlen nő sem volt elég irreális ahhoz, hogy a modellje lehessen, de Ling megtehette, mivel nem volt nő. Vang Fo azután arról beszélt, hogy egy fiatal herceget szeretne festeni, aki egy nagy cédrusfa alatt feszíti ki az íját. Egyetlen élő fiatalember sem volt elég irreális ahhoz, hogy a modellje lehessen, de Ling a saját feleségét állította oda a kert szilvafája alá. Vang Fo azután lefestette az asszonyt […] a hanyatló nap felhői között, és Ling felesége sírva fakadt, mert ez a halált jelentette…”

(Marguerite Yourcenar: Hogyan menekült meg Vang Fo?)

„Volt a vezírnek két lánya, szép, bájos, ragyogó, mint a napsugár, termetük karcsú és sudár. Az idősebbik neve Seherezádé. Emez sok krónikát olvasott […], regéket letűnt idők népeiről; mondják, hogy ezernyi könyvet gyűjtött össze, régi nemzedékekről és hajdani királyokról szóló históriákat meg költők műveit…”

(Az Ezeregyéjszaka meséi)

1

Úgy beszélik – de Allah jobban tudja –, hogy elmúlt századok ködében Orfini, a festő, a kalifák birodalmának útjain bolyongott sírig hű tanítványával, Nicolausszal.
Lassan haladtak, mert Orfininak (akiről nyugati hazájában az a szóbeszéd járta, hogy boszorkánymester és farkasember is) unos-untalan gyökeret vert a lába: éjszaka a csillagképeket, nappal a lepkeszárnyakat tanulmányozta deres szemöldöke alól. Nem cipeltek málhát, mivel a mester a dolgok körvonalait szerette, nem magukat a dolgokat. Úgy vélekedett, nincs olyan tárgy a mindenségben, amely a megszerzésre és birtoklásra érdemes volna, kivéve az ecsetet, a festéket meg a vászontekercset.
Koldusszegények voltak, hisz Orfini egy falás kásáért és egy korty sörbetért is elkótyavetyélte nyugtalanító műveit, s óvakodott attól, hogy pénzt fogadjon el értük. Tanítványa, Nicolaus – barbár anyanyelvén Miklós – egy vázlatokkal és ujjgyakorlatokkal teli zsák súlya alatt zihálva, olyasformán görnyesztette meg a hátát, mintha az égboltot hordozta volna. Az ő szemében e zsák színültig volt hegyekkel, holdfénnyel és matematikával…
Hírük megelőzte őket a falvakban, a mecsetek tövében és a nagyvárosok könyvtáraiban, ahol göndör szakállú tudósok látták el jegyzetekkel Arisztotelész Metafizikáját. Széltében azt rebesgették, hogy Orfini egy utolsó ecsetvonással, amelyet a szembogár ébenfeketéjéhez ad hozzá, lelket tud lehelni képeibe. Az írástudók úgy tisztelték a messziről jött művészt, mint egy ulemát, a föld népe pedig úgy félt tőle, mint egy dzsinntől. Orfini gyerekesen örült az eltérő véleményeknek, mert ezek lehetővé tették, hogy a hála, a rémület és a vakbuzgóság arckifejezéseit megvizsgálhassa maga körül.
Nicolaus élelemért osont, őrködött Orfini álma felett, s révületeit arra használta, hogy életet dörzsöljön a lábába. Ez a láb nemcsak az út porával volt tele, hanem visszerekkel, anyajegyekkel és üszkösödő májfoltokkal is; mindamellett a tanítvány meg volt győződve róla, hogy mestere halhatatlan…
Hajnalonként, mikor Orfini még hortyogott, Nicolaus azokra a torokszorító hangulatokra vadászott, melyek a nádasok mögött rejtőznek. Este, ha az elcsigázott mester a földre hajította ecseteit, Nicolaus birkatürelemmel fölszedegette őket.
Amikor Orfini elszomorodott, s hajlott koráról beszélt, a tanítvány egyszerűen rábökött egy százados faóriásra; amikor az öreg víg volt, és mulatságos történeteket mesélt, Nicolaus alázatosan úgy tett, mintha szívből nevetne.

2

Egyik alkonyatkor elértek Bagdad külvárosaiba, s Nicolaus egy fogadót keresett, ahol álomra hajthatják a fejüket. A mester rongyokba burkolódzott, s tanítványa szorosan mellé vackolta magát, hogy melengesse, mert még messze járt a kikelet, s a döngölt földpadló fagyot lehelt.
A hálókamra ablakán át olyan látványt nyújtottak a vérpiros felhők, mintha isteni ecsettel pingálták volna őket az ég vásznára. A fény is festői árnyalatokban szűrődött keresztül az egyre vastagabb rétegeken, amelyek szinte varázsütésre megelevenedtek; végül az utolsó napsugár is elsüllyedt a párák szilajul gomolygó hullámaiban.
Feneketlen sötétség borult a tájra.
Pirkadatkor súlyos léptek hallatszottak a fogadó folyosóin, majd a gazda rémült suttogása medvehangon elharsogott parancsszavakba fúlt. Nicolaus megremegett, mert eszébe jutott, hogy előző nap egy lepényt lopott Orfini éhségének csillapítására, s azon tűnődött, hogy ha őt tömlöcbe vetik, a festő másnap kinek a segítségével fog átkelni a folyamon.
A katonák lámpásokkal jöttek. Íj húrja feszült pattanásig a vállukon, s a legvadabbak torkán sűrű egymásutánban oktalan ordítások és dörmögések törtek elő. Nehéz mancsukkal megragadták Orfini nyakát, s ő képtelen volt nem észrevenni, hogy ruhájuk ujja színben sehogy sem illik napvédő kendőjükhöz.
A festő egy teve engedelmességével követte a zsoldosokat, tanítványától gyámolítva. Látták, ahogy a Tigris folyó partján, melynek tükre most alig fodrozódott, a teherhordók csoportokba verődve, hosszú szárú vízipipából szívják a hasist.
Átvágtak egy vásártéren, s Orfini hol szinte karnyújtásnyira, hol csak a szeme sarkából látta a kufárok nyüzsgő hangyabolyát. Itt egy helybéli keresztény olajjal, borral és más hasonló portékával szolgált, de ha kellett, drága szőtteseket is kigöngyölített a porba. Ott egy édességkereskedő, apró termetű kaftános zsidó, tálcaszám pakolta bódéja elé a cukorkát, töltött süteményt és citromos kalácsot. Emitt egy buzgó illatszerárus rózsavizet, aleppói szappant, friss mósuszt, meleg ámbrát kínálgatott boldog-boldogtalannak. Amott egy élelmes szerecsen datolyát, barackot és nílusi uborkát tukmált a sokadalomra, míg ébenfekete társa, aki a megszólalásig hasonlított rá, jázminnal, liliommal, ibolyával, bódító mirtusszal kalmárkodott.
A következő téren egy imám homlokráncolva bámult a katonák után. A sarkon dervisek forogtak saját tengelyük körül, sejtelmes szúfi zenére, szédítő iramban; fehér vagy bíbor csuhájuk zászlóként lobogott; Orfini nagy gyönyörűségét lelte bennük. De a festőt lenyűgözték a kupolás dzsámik és szentélyek is, melyek tövében elhaladtak; a hószín felhők hasába szúró minaretek éppúgy, miként a Korán-iskolák pazar kapuboltozatai. Az egyik előtt egy kádi és egy mufti vitatkozott élénk taglejtésekkel.
Később hepehupás utcákon botladoztak, s a csőcselék összesereglett, hogy kigúnyolja a gonosztevőket, akiket látnivalóan a vesztőhelyre visznek.
Úgy tűnt, semmilyen mágia sem segíthet a balvégzetű foglyokon: csapóajtó nem nyílt a talpuk alatt, hogy megszabaduljanak szorongatott helyzetükből, kőlépcsők sem csavarodtak alá a föld gyomrában szunnyadó kincses barlangokba, s az ifritek sem mutatkoztak, hogy elragadják őket égbe nyúló sziklák tetejére.
A katonák csak dühös fintorokkal válaszoltak Orfini puhatolózására. A mester hátraszíjazott keze kegyetlenül sajgott, s a nekikeseredett Nicolaus jobb híján mosolyogva nézte: ez pótolta nála a zokogást.

3

A müezzinek rég elkiáltották már harmadik imára hívó éneküket, mikor késő délután megérkeztek az uralkodói palotához. Arabeszkekkel ékes roppant homlokzat magasodott elébük. A zsoldosok tapasztalatból, a két rab hallomásból tudta, hogy kereken harminc torony tör a mennyek kozmosza felé, elszórt alakzatokban ólomüveg ablakok nyílnak a falakon, a csillogó csempék száma pedig a végtelennel kacérkodik. A főbejárat faragványainak művészi pompája örök életére megigézte azt, aki csak egy pillantást is vethetett rá.
Áhítatosan léptek be a kapuőrség sorfala közt.
Odabenn előbb a vörös uralkodott mindenen, majd a narancs, a sárga, a zöld, a kék, végül a lila. Orfini látta, hogy az egymásból nyíló csarnokok festése, a kerevetek kárpitjai és az aláhulló drapériák a harmatcseppen megtörő fénysugár színeit követik, ám hirtelenében nem tudta eldönteni, tetszik-e neki ez a szabályosság.
A remekbe faragott ajtók zenei hangot adtak, s a régiek szeszélyéből úgy voltak elrendezve, hogy ha valaki délről észak felé keresztülhaladt a palotán, az egész skálát végigjárta. Mindez arra irányult, hogy az emberfölötti hatalom benyomását keltse, s napnál világosabbá tegye: a legostobább parancsnak is olyan végérvényesnek kell lennie, amilyen a Próféta tanítása.
A katonák áthurcolták őket számtalan szögletes vagy kör alakú termen, melyek az évszakokat, a világtájakat, az életet és a halált jelképezték. Alexandriai gyertyák lobogtak a falak mentén. Helyenként, ám sose ott, ahol várták, belső udvarok ékelődtek a csarnokok közé, szökőkutakkal, csobogókkal, medencékkel, parányi halastavakkal.
Végül megritkult a levegő, mint a hegyek ormán, a csönd pedig méllyé, egyszersmind hallhatóvá vált. Ebben a mély és hallható csöndben még a megkínzott bűnösök sem mertek volna jajveszékelni.

4

Egy eunuch nesztelenül félrehúzta a bársonyfüggönyt. A katonák gyermekek módjára megreszkettek, s a maroknyi csoport belépett a terembe, ahol egy emelvény tetején, igazgyöngyökkel kivarrt párnák lágy ölelésében, ott trónolt a kalifa. Kedvenc háremhölgye épp befejezte a hastáncot, majd lekuporodott, de alig sejthetően tovább vonaglott – puhán, élvetegen, utánozhatatlan kecsességgel. Fekete rabszolgák legyezték mindkettejüket.
A damaszkuszi szőnyeggel, kínai selyemmel díszített csarnok padlója smaragddal és egyéb drágakővel volt kirakva, mennyezetét márványoszlopok hordozták. Mögöttük buja délszaki kert terült el: rózsa, nárcisz, kamilla bontogatta szirmait a pálmák és gyümölcsfák árnyékában. A virágok egy része ismeretlen fajtához tartozott, melyeket a tenger túlsó feléről (vagy talán a hetedik mennyországból) hoztak merész utazók. A zöldellő pázsiton patak csörgedezett keresztül. Orfini gyönyörködött az almában, amelynek egyik fele bíborszínű volt, mint a piruló szerelmesek, másik fele fakó sárga, mint a kiterített holtak; s csodálta a rubinszínt játszó szilvát, a repedésig érett narancsot, a feketén gyászoló olajbogyót is.
A háborítatlan csendet azonban furcsamód egyetlen szárnyas éneke sem törte meg, mert a madárdal megzavarhatta volna elmélkedésében a birodalom urát; még a méheket is elűzték. Áthatolhatatlan fal metszette ki a kertet a világ többi részéből, így a puszta lehetőségét is kizárták annak, hogy a szél, mely a csataterek hullái fölött suhan el, ujjaival megérinthesse az érinthetetlen ruha szegélyét.
A festő szépérzékét akarata ellenére elbűvölte ez az embertelen harmónia.
A teremből oldalvást rálátás nyílt a bibliotékára is, amely viszont Nicolaus kíváncsiságát szította fel úgy, mint Orfiniét a csarnok és a kert.
Az ismeretlen könyvtárnok nyilvánvalóan igyekezett a megkívánt köteteket, fölbecsülhetetlen értékű kéziratokat akár külországból is beszerezni, hogy fiatal urának kedvére tegyen. A messze földön nevezetes tékában a Korán több példánya mellett éppúgy ott voltak tömött sorokban a régi és újabb arab mesék, mint az indus, babiloni és óiráni regék. Hariri munkáit a csodálatos perzsák művei követték, példának okáért Firdauszi pennájából a Királyok Könyve. Köztudomású volt, hogy Rumi különféle tárgyú írásai egy egész roskadozó polcot megtöltenek, míg Attár, a másik legendás misztikus lenyűgöző példabeszéde, A madarak tanácskozása a legtöbbet forgatott kötetek közé tartozik. A kalifa kifinomult ízlésére vallott, hogy kortársaival ellentétben nemcsak a matematikust becsülte az istentagadó Omar Khajjámban, hanem a költőt is. Háfiz tüzes bort és szép leányokat megéneklő verseinek dívánja természetesen az egyik fő helyen díszelgett.
Akadtak még orvosi és bölcseleti értekezések, mindenekelőtt a buharai Ibn Szina meg a lélek halhatatlanságát vakmerően cáfoló córdobai Ibn Rusd tollából (akiket az európai hitetlenek Avicennának és Averroësnak neveztek). De megbújtak a polcokon görög filozófusok művei és a hozzájuk fűzött kommentárok is, elszórt szigetek gyanánt a Korán-magyarázatok végtelen tengerében.
Az egész bámulatos gyűjtemény a költészet és a filozófia, más szóval a szellem, az emberség, a civilizáció jelképe, egyben sajátos materializálódása volt, a néhány alig eldugott, testi szerelmet, női és férfiúi érzékiséget festő szöveg dacára, vagy tán épp azért…

Folyt köv…

Szólj hozzá!