Január 8-11.

Összes megtekintés: 16 

-Tévelygő szellemek!,kortalan jellemek!
Örökigazságot remélve, lelkendezve óvnak és figyelnek!
Jejelenlétek záloga!
Hintaló és a bohóc csatasorba állított harca!
Lemondó nyilatkozatok, hajdan majd mesélő eposzok, a koldusok között egy józan bolond!
Dicshimnuszok!
Regélő, mesélő költemények!
Igazságot hirdetve még jelentkezik a SZENTLÉLEK!
Ő,aki,az örökítő génállomány manipulált terveiben még hirdeti a józanságot az értékek nem megfizethető értékeiben!

-Kortalan Szentlélek!
Egy test!
Egy szellem!
Egynek egyet, egyet egy ellen!
Eltökélt!
Intravénás tudatban cseppekben jut morfium a szellemi testekbe! Hátborzongató! Vegyjelek álomképei láttán sokszorosított, tudati mosócentrum az elme a játékok játszóházainakhirdető oszlopán! Kifüggesztve! Felfüggesztve!
Mindent hirdetve!
Labirintusi vegyjelekben született lelkek, és a lelkek lelki élete!
Így tudatosítva a szellemi világ létező e világban még nem elfogadott létének mivoltát!

-Hatalmakzálogba adva!
Kereslet a lelkek után az e láttatott jelmezes bálok, számozott osztályaiban!
Kicsik és nagyok!
Uralkodó dámák!,és URAK!
Tisztelt ÚR megszólításban a vándor cigány a játékosztályokon!
Eladó, előadó és a maga várában egy katona, aki az URAK imakönyvét a kezében tartja!
Haladó és minden a haladás útján haldokló!
Hiszik nem hiszik a HIT erejét és a képzelt, de valós képzeteket, de mégis minden EMBER a másik EMBER kezében tartja az ÉLET értelmét, magát a lélek szigetét!

-Hangtalan lélekinvázió!
Jelölten kiválasztott, népesség kutató tanintézményi fogda!
A hamisság élén bemutatott ténykedések és így is tartanak bemutatót, hogy és miszerint ki is az áldozatban felszentelt alany!?
Kik a muskétás testőrök között akik még bátrak!
Bátran állnak a méltóság téglavárának tetőfokán!
Kőszobrok és vízköpők!
Kőből kifaragott lélektelen alakok, de a lélekinváziók közben a suhanó lelkek által vezérelt igaz érzelmek! Kutatások kik is élnek még így az életben!

-Űrközi távollétek!
Integető szellemi lények!
Korrekciós műtétekben, reprezentatív tulajdonságokra adnak feltételi tantételeket!
Ki kiért? Kik miért?
Hogyan is vállal fel vállalkozva változásokra az út porát takarítva újban új létet?
Intuitív harcok megérzéseiben minden a tudományra vezeti ki a végveszély türelmi zónáit nézve!
Érdeklődő tekintetek tükreiben a néző közönség még közönséges érdeklődésében!

-A bölcsek kövében az elme egy labirintusi kelengye!
Csomagolt záradékban eltéve!
Kitüntetési pontokban felkínálva, és ki is állítva!
Feltétel közötti tételekben, kérdőjellel és bizonyított tényekkel alá is támasztva elvekben!
Temérdek sok!
Sok a szokatlan sokaság a sokkol a sok, a temérdek, túlfűszerezett jelentésében az ami megfoghatatlan és van hol el is enyész, mert volt,van és nincs!
S nem is lesz, lehet,hiszen a képzelet rejtett szigetén csak számozott sorsi rendelet! Ki mit is húz?!
Aki amit kap!
Kapva és adva is tovatűnik a béke holtodiglan holtomig háború és béke holtodiglan holtomig háború és béke alliterációs foszlányok hangjaiban!

-Szaggatott vonalak!
Lakattal zárt labirintusi utak!
Didergő király korának szelleme!
Ő az, aki még a tompított tudatban félt, félve őrzi a felelős NEMZETI HITET!
Kamatoztatott kételyek és a kéj közötti indulatok a fegyver és rózsa szabályos rajzának motívuma! Ott,ahol a báb a bábut még kötélre akasztva fel is akaszthat!,az elvarázsolt kastélyok barlangjaiban!
Tilalom és hatalom!
Titokzatos mindenhol az ÉLET szinkron darabjaiban!
Egy zászló!
Egy oszlopra rögzített fehér lobogó!
Megadva átadja magát tiszteletben, aki még hisz és lát!

-Esztendőkre kiírt trendek!
Légy ott! Légy akarva is akaratlanul tudottan tudott!
Tudott a hatalmak ciklikusi szakrális rendjében és tudakolva tudakozódjon a tudakozó kérésében és a kérésének eleget téve!
Egy arc!
Egy harc!
Egy ÉLET!
Egy lélek!
Egy szimbólum!
Egy örökletes, nászi noszolyós báli centrum!
Igazat kér az igaz önbecs becsületbeli léte!
Az EMBER még kezet keres a keresett lélek lelkeinek tükörképeiben!

-Epekedő szívizom harcok! Arc!
Harc! Tónustalan tónusok!
Kivilágított ösvények sötét útjai! Uttalan utak vándor lelkei!
Élten élt!
Holtan halt!
Élő holt !,halotti ÉN, TE,és Ő a rituálés revütáncok alatt!
Estebéd! Est vacsora!
Esti napfény éjszakai holdvilág reggeli szerenádos évadja!
Határtalan csillagos ég!
Határokban kikiáltott, meneteljen a század még!
Meneteljen a kerekasztali ülések előtti alázatok látszataiban!
Látott táncest!
Láthatatlan égi lélektant!
Látottan látható láthatatlanság, s a mámorok szögfüggvényeit számolva és számozva, már csak számmisztikai képletekből áll a világ!
Minden érzet, minden értelem, minden érzelem és minden mindenben mindenhol megadva a megadott képletekben!

-Távoktatási integráció!
Csatolt okiratokat hamisító! Oltalmat kér az elrabolt rabló!
Kérően kedves! Kegyelmes! Kegyeleti díszekkel felszerelt ezred!
Katonák!
Alászállt lélek! Koldusbottal hajtják a rabigás NEMZETET!
Tip-top! Tapinthatatlan tapintatok!
Kérnek keresve kezet, hogy a reményt vesztett hitben még kérve kereshessenek!
Fájó fájdalmi pontokban kitapintva, egy-egy buborékba szorított oxigént akasztanak a gyógykészítmények arborétumaiba!
Sátrakba zárják az életek levegőt kérő ízének bimbóit és méreggel locsolva várják a nektárt adó virágok bimbóit!
-Kutatás! Híd végén váltó sáv!
Makramés képek! Harcoló szírének, és a mozgatott bábuk katonái!
Határozott, hátborzongató határozatokban az elvekbe írt indulati sablonok szeretete!
Hősies vitézek!
Hősként csak mumifikált bárók és kőbe öntött szobrászati alanyok!
Megformázva is megformálatlan szobrok a művészeti kincsnek eltett maradványok darabjaiban!

3.
Toldott rímképletek!
Számok számokkal számozva! Pozitiv és negatív alteregós jellemű katonák és a lovagi királyok zászlókat lobogtatva, indítva, seregeket küldenek a világot járó lábatlan ló árnyékában!
Alkut kötő lovagi királyok!
Alamizsnát kérő harcias díszpolgárok!
Távolból szemlélő tévelygő lélek szelleme, aki óva int a figyelmet kérő nepperek jelenlétére!

4.
Szinkron úszás!
Szeccesziós tánc!
Hajrá mozdulat és az elenyésző megmérettetési tudat!
Vakon szemlélt!
Tanakodva tiszteli az őrsereg ősi serlegébe bújt szellemet a HIT elméletében, ki kezet kérve keres!

5.
Határozott intuíciós díszpolgári seregszemle!
Rakoncátlan szívek, értelmező szótárak jogszabályai szerint élnek!
Láthatatlan lélekinvázió!
Sabloni bábukból össze is rakható katonai alakok! Adott!
Adható! Adakozó! Adományozó!
Adva kapott, és kapva adható, örökölt génállományban eleve elrendelt manipuláció!
Határozatokba határok nélkül is alászállt lelkek felvonása a tereken és a kastélyok udvarában, ahol még a bohóc is kalapot emel a tudat hatalmának!

6.
Vigyázó ősi seregek élén!
Átevezett folyók szélére kitett csónakok!
Elhúzott szán a fáradt fa ágából dekorált találmány!
Akár, mint egy kiállított darab! Láthatóan megmutatott, de csak egy látszólagos mini találmány!
Hogyan,s miként is juthatnak át az iszap hordalék folyami lomtárán !?
Amely,csak felhalmozott szennyes a felhalmozott ki nem tisztított életviteli bugyrok zsákjaiból!

7.
Tudati terepszemle!
Elegáns hadseregek menetelek közben!
Híd végén álló NEMZET által fogadott trendi elvek, kik?,vajon mit is?,tartanak fel lobogókra írva az önkényes,bürokratikus elvek harcaiban!?,feltételeknek?
Hasonulások!,a mai foglyok foglyai a tudati hasábokkal azonosult lélek formációi!
Eltökélten, vállveregetve!
Megsemmisített érzések közt éledezve!
Igazán, igazul,a hazug érzések báljaiban az igen és a nem alázatában, fejet hajt maga méltósági árupiacán a szereteteket álcázva érzett hattyú pár a családi egységek árupiacán?

8.
Azonosulás a lélek intuíciója a mássági fesztiválok báljainak eposzaiban!
Hideglelés és ideglelés!
Idegen köznépi gyűlés a hideg és érzetek mumifikált, látszólagos állagaiban!
Kapott szónoklat!
Feltételekhez kötött intuitív gondolat!
Kamatoztatott tudati ismérvek a földi arcok harcaiban és a tornyok váraiban álló, őrző szírének!
Fordított képzeleti trendek!
Az idilli képmások érzékelési tudata, amely az ősi kutatásokban veszik el!
Oda viszi vissza az EMBERI emlékeket egy játszóházi körútra, egy tartalmas kalandra!

9.
Küldetésben az EMBER szolgakész lelke!
A lélek küzdelme a szolgaság, tisztessen fejet hajtott igéje!
Nem a háborgó tenger kapitányai az értelmek látottan, látható főhőse a másságok báljaiban!
Nem a tételekből kiírt katonák, akik fejet hajtva, kalapot is emelnek a másvilágról érkező lélek nagyságának!
Igaz érték?,tán a megbecsült mértékben a mértéktelenség!
Amely a tudati szeretetben ordítva kiáltja, a kell még, nem elég!,hiányzó, szomjazó lélek énekét!

10.
-Gondolva nem gondolva!
Gondolati ábrák rajzaiban! Hiányban!
Méltósági alázat zárolt kódexbe, grafikák ábráival láttatva!
Mindent és mindenhol a láthatatlanság álcázott álarcában!
Lát maga a méltóságban megrekedt sereg ki az élen tiszteletlenül menetel!,de tisztes távból, ki hol is szabadul a börtönök világában kiírt álarcos karneválból!?
Zarándokok és az életekért felelni kívánó alanyi alanyok!
Ők, akik még hozott bűncsakrákat összekötő fonalak segítségével oldozni akarva kívánják a széttépett, oldozhatatlan, oldott fonatot!
Melyeket,amelyet az ÉLET egy játszómadzagként adott !

11.
-Mini negro!
Temperamentumos, szolgakész, szolgálatra jelentkező, lelkitársi kompozíció!
Hasonuló iker-duál!
Szirénákkal vezényelt kapcsolatok, euforikus érzéseiben minden köttet és köttetett, az éj misztikus, éjszakai filmjeiben!
Híresek és szegények!
Hiresen gazdagok a szegény gazdag lelkek! Hiszen a szegény gazdag életben a gazdagon szegény, aki gazdagon gazdag az életekben!
Montenegrói alakulatokban a szolgálatra kész életek lelkei, akik harcoltak még független hitükben a függő folyósokra felkötött kötelek oldást kérve!

12.
-Tibeti kalauz! Humánus! Tavirózsák!,úsztatott morális látszati, széthantolt FÖLD!
Szántásra váró alagút! Féltő morális ábra! Karon fogott!
Tornyokba elhelyezve az óra számsorain álló vár!
Inga köppeny!
Lankás hegytető!,és a váró, várt talány!
Nektár!
Mézédes süllyesztő! Ildomos bűvészi szereplők!
Mesefutár!
Mesélő, koldus nemes bojtár!
Figyelő tekintet egy láthatatlan érzéki jelenet! Íves körcikk, ahol az óra mutatója a negédes nektár folyóban átperdülve fürdik!
Igaz,szolga,igaz bojtár! Aki az évad szinkronos gálaműsorán helyt áll!
Didergő! Pengeélen fény fényező!
Elit nemzedékek, parasztok hírneveiben még mesélők a rangsorok díjkiosztóinak fejezeteiben!

13.
-Híd általi buktató!
Érzéki kompriadó!
Hátrányos helyzetekben kifeszített lélekjelenet a testi vétség testi büntetésében!
Értelmező kéziszótár, hideg érzékiség, de láthatatlan a tisztes megérzés, az érzéssel kreált szereteti várfal! Oltalmat adó érzéketlen ténykedés a menj el, add ki a jussom a hátramenetben élők az én utanom, nem az én dolgom! Adott fényérzék! Fedett köppeny alatti vétség!
Érdekben érdek érdekeltsége, s a kábított indulatok szereteti vétségben bűnt, bűn által kiékelővé!
Izgatottan gyors, és indulattal hideg!
Emancipációs megmérettetésben még kérdezve kérdez a lelkes érzéki tévedhetetlen érzet!

14.
-Vízelvezető árok!
Szabad megmozdulások!
Tárt karú, vezető humánus bál!
Sziporkázó köztisztes egyedi tanoncok!
Kamatoztatott, kombinált hitvallásokban nevelt utódok!
Harcoló köznép, evidens látszati trend!
Kiírt szereteti lista, és a sugallt rendben a rend
Elrendelve!
Eltökélt, humánus tudati eszme!
Harcol a szeretet a kutató, kereső munkálatok idézett kedvtelései közben!

Szólj hozzá!